Na temelju članka 19. stavak (1), a u svezi sa člankom 21. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 212, sjednici, održanoj 06.03.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O GENERALNOM

TAJNIŠTVU VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE - PREČIŠĆENI TEKST

 

 

Članak 1.

 

 

U Uredbi o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Pročišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/17), u članku 2., alineje 8.19. brišu se.

Dosadašnje alineje 10. do 24. postaju alineje 8. do 22.

 

 

Članak 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 354/2020

06. ožujka 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.