Temeljem članka 55. stavak (1) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. godine, donosiUREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U OKOLIŠ I SUSTAVE JAVNE KANALIZACIJE


Članak 1.


U Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/20), u članku 3. točka j) broj "32" zamjenjuje se brojem "31".


Članak 2.


U članku 9. stavak (2) točka e) riječ "zadovolja" zamjenjuje se riječju "zadovoljava".


Članak 3.


U članku 13. stavak (4), u trećem redu, iza riječi "emisije" dodaju se riječi "i druge uvjete", iza riječi "uredbom" umjesto zareza stavlja se točka, a ostali dio teksta briše.


Članak 4.


(1) U članku 15. stavak (1) broj "32" zamjenjuje se brojem "31", a na kraju teksta iza riječi "dio" dodaje se rečenica koja glasi: "Te granične vrijednosti se utvrđuju i za parametre kvaliteta prema indikativnoj listi ključnih opasnih materija za koje se moraju propisati granične vrijednosti emisija iz Priloga 3. ove uredbe.".

(2) U stavku (2), broj "32" zamjenjuje se brojem "31", a iza riječi "vodne" dodaju se riječi "i okolišne".

(3) Stavak (3) mijenja se i glasi:

"(3) Za ostale tehnološke otpadne vode koje nisu obuhvaćene prilozima od 4. do 31. ove uredbe primjenjuju se parametri kvaliteta otpadnih voda utvrđeni u Tabeli 1.1. Priloga 1. ove uredbe. Izuzetno, kada se radi o postojećim industrijama čiji utjecaji na prihvatno vodno tijelo zahtijevaju primjenu uvjeta koji su sadržani u odredbama čl. 34. do 36. Zakona o vodama, organ koji vodi postupak izdavanja vodnog akta dužan je propisati i nove parametre kvaliteta i granične vrijednosti ili i druge uvjete, koji su karakteristični za razmatranu industriju i njene utjecaje na prihvatno vodno tijelo prema planu upravljanja vodama i prijedlog uvjeta i potrebnih postupanja u vezi zahtjeva za vodni akt podnijeti na suglasnost Vladi Federacije BiH, prije izdavanja vodnog akata. U tim slučajevima, kod utvrđivanja uvjeta u postupku izdavanja vodnog akta, mogu se koristiti prakse primijenjene kod izdavanja vodnih akata zemalja Europske unije za iste industrije, uključujući i ograničavanje kapaciteta proizvodnje, lokaciju ispuštanja efluenta, korištenje najbolje raspoložive tehnike i drugih primjenjivih mjera, sukladno članku 17. ove uredbe, uzimajući u obzir društveno-ekonomske potrebe, prirodne uvjete, tehničku izvodljivost i razmjer troškova, te propise o vodama i okolišu.

(4) U stavku (4) točka dd) briše se, u točki ee) broj "30" zamjenjuje se brojem "29", točki ff) broj "31" zamjenjuje se brojem "30", i u tački gg) broj "32" zamjenjuje se brojem "31".

(5) Dosadašnja točka ee) postaje točka dd), točka ff) postaje točka ee), a točka gg) postaje točka ff).


Članak 5.


(1) Naziv članka 17. "(Primjena strožijih mjera za zaštitu voda)" mijenja se i glasi: "(Primjena dopunskih i dodatnih mjera za zaštitu voda).".

(2) U stavku (1), broj "32" zamjenjuje se brojem "31".

(3) Stavak (2) mijenja se i glasi:

"Ako se temeljem monitoringa i drugih podataka, utvrdi da ciljevi za prihvatno vodno tijelo iz planova upravljanja vodama neće biti postignuti, posebnom studijom utvrdit će se dopunske i/ili dodatne mjere za razmatrane industrije koje ispuštaju otpadne vode u to vodno tijelo, uzimajući u obzir i društveno-ekonomske potrebe, prirodne uvjete, tehničku izvodljivost, razmjer troškova, korištenje najbolje raspoložive tehnike, ograničavanje kapaciteta proizvodnje, lokaciju ispuštanja efluenta, efekte primijenjenih graničnih vrijednosti emisije, odnosno efekte primjene strožijih graničnih vrijednosti, i dokazati da će primjena tih mjera omogućiti postepeno postizanje ciljeva zaštite okoliša za prihvatno vodno tijelo ili odrediti manje stroge okolišne ciljeve, odnosno izuzetke od okolišnih ciljeva za isto vodno tijelo, u skladu sa čl. 34-36. Zakona o vodama, ili odrediti strožije granične vrijednosti.".

(4) U stavku (3), na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst "te sukladno stavku (2) ovog članka.".

(5) Stavak (4) mijenja se i glasi:

"(4) Način primjene, kao i studiju iz stavka (2) ovog članka o određivanju dodatnih i dopunskih mjera za zaštitu voda izrađuje nadležna agencija za vode, a proglašava federalni ministar okoliša i turizma.".


Članak 6.


U članku 18. u stavaku (1), riječi "Zakonom o vodama" zamjenjuju se riječima "propisima iz oblasti okoliša i poljoprivrede"."


Članak 7.


U članku 21. stavak (1) broj "32" zamjenjuje se brojem "31".


Članak 8.


U članku 22. stavak (2) broj "32" zamjenjuje se brojem "31".


Članak 9.


U članku 26. stavak (1), na kraju teksta iza riječi "godina" stavlja se točka, i dodaje se nova rečenica koja glasi: "Taj rok se ne odnosi na postojeće industrije na koje se primjenjuje izuzeće i postepenost u postizanju okolišnih ciljeva iz članka 15. stavak (3) ove uredbe, odnosno za ostale tehnološke otpadne vode postojećih subjekata koje nisu obuhvaćene prilozima 4. do 31. ove uredbe kada se ne primjenjuje Tabela 1.1. iz Priloga 1. ove uredbe i kada se radi o industrijama čiji utjecaj na prihvatno vodno tijelo zahtijeva primjenu uvjeta koji su sadržani u odredbama čl. 34. do 36. Zakona o vodama, za koje će se rokovi određivati vodnim aktom i prema planu upravljanja vodama.".


Članak 10.


(1) U Prilogu 5. "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje bezalkoholnih pića i vode", u stavku (4) iza riječi Tabela, broj "2" zamjenjuje se brojem "1", u nazivu Tabela, broj "2" zamjenjuje se brojem "1", a u toj tabeli u rubrici "Željezo (a)", u koloni "Kanalizacioni sustav", broj "2,0" zamjenjuje se brojem "10,0".

(2) U Prilogu 16. "Granične vrijednosti emisije otpadnih voda iz proizvodnje koksa", u Tabeli 1. "Granične vrijednosti emisija", u rubrici "HPK" u koloni "Površinske vode" broj "25" zamjenjuje se brojem "125", u koloni "Kanalizacioni sustav" broj "250*" zamjenjuje se brojem "700*", a u rubrici "BPK5" u koloni "Površinske vode" broj "125" zamjenjuje se brojem "25", u koloni "Kanalizacioni sustav" broj "700*" zamjenjuje se brojem "250*".

(3) U Prilogu 18. "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda nastalih prilikom eksploatacije, pranja i separacije uglja i proizvodnje briketa mrkog uglja", stavak (4) briše se.

(4) U Prilogu 19. "Granične vrijednosti emisija procjednih voda iz odlagališta neopasnog otpada", u Tabeli 1. "Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari", u rubrici "pH vrijednost", u koloni "Površinske vode", broj "6,0 - 9,0" zamjenjuje se brojem "6,5-9,0".

(5) U Prilogu 21 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje i prerade tekstila" u Tabeli 1. "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda", u koloni "Kanalizacioni sustav", u rubrici "Bakar" broj "1,0" zamjenjuje se brojem "0,5", u rubrici "Cink***" broj "3,0" zamjenjuje se brojem "2,0", u rubrici "Kalaj***" broj "1,0" zamjenjuje se brojem "2,0", u rubrici "Ukupni hrom***" broj "1,0" zamjenjuje se brojem "0,5", te u rubrici "Nikal***" dodaje se broj "0,5".

(6) U Prilogu 22 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje biljnih i životinjskih ulja i masti" iza stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

"(5) Za tehnološke otpadne vode koje se ispuštaju u sustav javne kanalizacije koja nema funkcionalno postrojenje za tretman otpadnih voda primjenjuju se granične vrijednosti emisija za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode". Dosadašnji stavak (5) postaje stavak (6).

(7) U Prilogu 24 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz lijevanja i obrade željeza, čelika i livnica kovanog željeza", u stavku (3) alineja 1. mijenja se i glasi:

"- sanitarne otpadne vode koje nastaju u unutar pogona i postrojenja navedenih u stavku ovog priloga, ako su odvojene od tehnoloških otpadnih voda.".

(8) U Prilogu 26 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje sulfata i mineralnih gnojiva", u Tabeli 1. Granične vrijednosti emisija, u rubrici "pH vrijednost" u koloni "Površinske vode" broj "5,5-9,0" zamjenjuje se brojem "6,5-9,0", u rubrici "Sulfati" broj "1000" zamjenjuje se brojem "2000", a broj "300" zamjenjuje se brojem "200".

(9) U Prilogu 27 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz iskopavanja kamena, kvarca, dolomita", u Tabeli 1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari, u rubrici "Ukupni krom***" u kolonama "Površinske vode" i "Kanalizacioni sustav" broj "0,1" zamjenjuju se brojem " 0,5", a u rubrici "Krom VI**" broj "0,4" zamjenjuju se brojem "0,1".

(10) Prilog 29 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje sode" briše se.

(11) Dosadašnji Prilog 30 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje kuhinjske soli" postaje Prilog 29, i u tom prilogu se u Tabeli 1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari, u rubrici "pH vrijednost" broj "5,5 - 9,0" zamjenjuje se brojem "6,5 - 9,0".

(12) Dosadašnji Prilog 31 "Granične vrijednosti emisije otpadnih voda iz proizvodnje konditorskih proizvoda" postaje Prilog 30.

(13) Dosadašnji Prilog 32 "Granične vrijednosti emisije otpadnih voda iz proizvodnje ploča od drvenih vlakana" postaje Prilog 31.


Član 11.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1748/2020
22. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.