Na osnovu člana 55. stava (1) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. godine, donosiUREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA U OKOLIŠ I SISTEME JAVNE KANALIZACIJE


Član 1.


U Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/20), u članu 3. tačka j) broj "32" zamjenjuje se brojem "31".


Član 2.


U članu 9. stav (2) tačka e) riječ "zadovolja" zamjenjuje se riječju "zadovoljava".


Član 3.


U članu 13. stav (4), u trećem redu, iza riječi "emisije" dodaju se riječi "i druge uslove", iza riječi "uredbom" umjesto zareza stavlja se tačka, a ostali dio teksta briše.


Član 4.


(1) U članu 15. stav (1) broj "32" zamjenjuje se brojem "31", a na kraju teksta iza riječi "dio" dodaje se rečenica koja glasi: "Te granične vrijednosti se utvrđuju i za parametre kvaliteta prema indikativnoj listi ključnih opasnih materija za koje se moraju propisati granične vrijednosti emisija iz Priloga 3. ove uredbe.".

(2) U stavu (2), broj "32" zamjenjuje se brojem "31", a iza riječi "vodne" dodaju se riječi "i okolišne".

(3) Stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Za ostale tehnološke otpadne vode koje nisu obuhvaćene prilozima od 4. do 31. ove uredbe primjenjuju se parametri kvaliteta otpadnih voda utvrđeni u Tabeli 1.1. Priloga 1. ove uredbe. Izuzetno, kada se radi o postojećim industrijama čiji uticaji na prihvatno vodno tijelo zahtijevaju primjenu uslova koji su sadržani u odredbama čl. 34. do 36. Zakona o vodama, organ koji vodi postupak izdavanja vodnog akta dužan je propisati i nove parametre kvaliteta i granične vrijednosti ili i druge uslove, koji su karakteristični za razmatranu industriju i njene uticaje na prihvatno vodno tijelo prema planu upravljanja vodama i prijedlog uslova i potrebnih postupanja u vezi zahtjeva za vodni akt podnijeti na saglasnost Vladi Federacije BiH, prije izdavanja vodnog akata. U tim slučajevima, kod utvrđivanja uslova u postupku izdavanja vodnog akta, mogu se koristiti prakse primijenjene kod izdavanja vodnih akata zemalja Evropske unije za iste industrije, uključujući i ograničavanje kapaciteta proizvodnje, lokaciju ispuštanja efluenta, korištenje najbolje raspoložive tehnike i drugih primjenjivih mjera, u skladu sa članom 17. ove uredbe, uzimajući u obzir društveno-ekonomske potrebe, prirodne uslove, tehničku izvodljivost i razmjer troškova, te propise o vodama i okolišu.

(4) U stavu (4) tačka dd) briše se, u tački ee) broj "30" zamjenjuje se brojem "29", tački ff) broj "31" zamjenjuje se brojem "30", i u tački gg) broj "32" zamjenjuje se brojem "31".

(5) Dosadašnja tačka ee) postaje tačka dd), tačka ff) postaje tačka ee), a tačka gg) postaje tačka ff).


Član 5.


(1) Naziv člana 17. "(Primjena strožijih mjera za zaštitu voda)" mijenja se i glasi: "(Primjena dopunskih i dodatnih mjera za zaštitu voda).".

(2) U stavu (1), broj "32" zamjenjuje se brojem "31".

(3) Stav (2) mijenja se i glasi:

"Ako se na osnovu monitoringa i drugih podataka, utvrdi da ciljevi za prihvatno vodno tijelo iz planova upravljanja vodama neće biti postignuti, posebnom studijom utvrdit će se dopunske i/ili dodatne mjere za razmatrane industrije koje ispuštaju otpadne vode u to vodno tijelo, uzimajući u obzir i društveno-ekonomske potrebe, prirodne uslove, tehničku izvodljivost, razmjer troškova, korištenje najbolje raspoložive tehnike, ograničavanje kapaciteta proizvodnje, lokaciju ispuštanja efluenta, efekte primijenjenih graničnih vrijednosti emisije, odnosno efekte primjene strožijih graničnih vrijednosti, i dokazati da će primjena tih mjera omogućiti postepeno postizanje ciljeva zaštite okoliša za prihvatno vodno tijelo ili odrediti manje stroge okolišne ciljeve, odnosno izuzetke od okolišnih ciljeva za isto vodno tijelo, u skladu sa čl. 34-36. Zakona o vodama, ili odrediti strožije granične vrijednosti.".

(4) U stavu (3), na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaje tekst "te u skladu sa stavom (2) ovog člana.".

(5) Stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Način primjene, kao i studiju iz stava (2) ovog člana o određivanju dodatnih i dopunskih mjera za zaštitu voda izrađuje nadležna agencija za vode, a proglašava federalni ministar okoliša i turizma.".


Član 6.


U članu 18. u stavu (1), riječi "Zakonom o vodama" zamjenjuju se riječima "propisima iz oblasti okoliša i poljoprivrede"."


Član 7.


U članu 21. stav (1) broj "32" zamjenjuje se brojem "31".


Član 8.


U članu 22. stav (2) broj "32" zamjenjuje se brojem "31".


Član 9.


U članu 26. stav (1), na kraju teksta iza riječi "godina" stavlja se tačka, i dodaje se nova rečenica koja glasi: "Taj rok se ne odnosi na postojeće industrije na koje se primjenjuje izuzeće i postepenost u postizanju okolišnih ciljeva iz člana 15. stav (3) ove uredbe, odnosno za ostale tehnološke otpadne vode postojećih subjekata koje nisu obuhvaćene prilozima 4. do 31. ove uredbe kada se ne primjenjuje Tabela 1.1. iz Priloga 1. ove uredbe i kada se radi o industrijama čiji uticaj na prihvatno vodno tijelo zahtijeva primjenu uslova koji su sadržani u odredbama čl. 34. do 36. Zakona o vodama, za koje će se rokovi određivati vodnim aktom i prema planu upravljanja vodama.".Član 10.

(1) U Prilogu 5. "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje bezalkoholnih pića i vode", u stavu (4) iza riječi Tabela, broj "2" zamjenjuje se brojem "1", u nazivu Tabela, broj "2" zamjenjuje se brojem "1", a u toj tabeli u rubrici "Željezo (a)", u koloni "Kanalizacioni sistem", broj "2,0" zamjenjuje se brojem "10,0".

(2) U Prilogu 16. "Granične vrijednosti emisije otpadnih voda iz proizvodnje koksa", u Tabeli 1. "Granične vrijednosti emisija", u rubrici "HPK" u koloni "Površinske vode" broj "25" zamjenjuje se brojem "125", u koloni "Kanalizacioni sistem" broj "250*" zamjenjuje se brojem "700*", a u rubrici "BPK5" u koloni "Površinske vode" broj "125" zamjenjuje se brojem "25", u koloni "Kanalizacioni sistem" broj "700*" zamjenjuje se brojem "250*".

(3) U Prilogu 18. "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda nastalih prilikom eksploatacije, pranja i separacije uglja i proizvodnje briketa mrkog uglja", stav (4) briše se.

(4) U Prilogu 19. "Granične vrijednosti emisija procjednih voda iz odlagališta neopasnog otpada", u Tabeli 1. "Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari", u rubrici "pH vrijednost", u koloni "Površinske vode", broj "6,0 - 9,0" zamjenjuje se brojem "6,5-9,0".

(5) U Prilogu 21 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje i prerade tekstila" u Tabeli 1. "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda", u koloni "Kanalizacioni sistem", u rubrici "Bakar" broj "1,0" zamjenjuje se brojem "0,5", u rubrici "Cink***" broj "3,0" zamjenjuje se brojem "2,0", u rubrici "Kalaj***" broj "1,0" zamjenjuje se brojem "2,0", u rubrici "Ukupni hrom***" broj "1,0" zamjenjuje se brojem "0,5", te u rubrici "Nikal***" dodaje se broj "0,5".

(6) U Prilogu 22 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje biljnih i životinjskih ulja i masti" iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Za tehnološke otpadne vode koje se ispuštaju u sistem javne kanalizacije koja nema funkcionalno postrojenje za tretman otpadnih voda primjenjuju se granične vrijednosti emisija za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode". Dosadašnji stav (5) postaje stav (6).

(7) U Prilogu 24 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz lijevanja i obrade željeza, čelika i livnica kovanog željeza", u stavu (3) alineja 1. mijenja se i glasi:

"- sanitarne otpadne vode koje nastaju u unutar pogona i postrojenja navedenih u stavu ovog priloga, ako su odvojene od tehnoloških otpadnih voda.".

(8) U Prilogu 26 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje sulfata i mineralnih gnojiva", u Tabeli 1. Granične vrijednosti emisija, u rubrici "pH vrijednost" u koloni "Površinske vode" broj "5,5-9,0" zamjenjuje se brojem "6,5-9,0", u rubrici "Sulfati" broj "1000" zamjenjuje se brojem "2000", a broj "300" zamjenjuje se brojem "200".

(9) U Prilogu 27 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz iskopavanja kamena, kvarca, dolomita", u Tabeli 1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari, u rubrici "Ukupni hrom***" u kolonama "Površinske vode" i "Kanalizacioni sistem" broj "0,1" zamjenjuju se brojem "0,5", a u rubrici "Hrom VI**" broj "0,4" zamjenjuju se brojem "0,1".

(10) Prilog 29 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje sode" briše se.

(11) Dosadašnji Prilog 30 "Granične vrijednosti emisija otpadnih voda iz proizvodnje kuhinjske soli" postaje Prilog 29, i u tom prilogu se u Tabeli 1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari, u rubrici "pH vrijednost" broj "5,5 - 9,0" zamjenjuje se brojem "6,5 - 9,0".

(12) Dosadašnji Prilog 31 "Granične vrijednosti emisije otpadnih voda iz proizvodnje konditorskih proizvoda" postaje Prilog 30.

(13) Dosadašnji Prilog 32 "Granične vrijednosti emisije otpadnih voda iz proizvodnje ploča od drvenih vlakana" postaje Prilog 31.

Član 11.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1748/2020
22. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.