Na osnovu člana 19. stav(l), a uvezi sa članom 21. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 212. sjednici, održanoj 06.03.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O GENERALNOM

SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE - PREČIŠĆENI TEKST

 

 

Član l.

 

 

U Uredbi o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst ("Službene novine Fede­racije BiH", broj 13/17), u članu 2., alineje 8. i 9. brišu se.

Dosadašnje alineje 10. do 24. postaju alineje 8. do 22.

 

 

Član 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 354/2020

06. marta 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.