Na temelju članka 193. stavak (2) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog ravnatelja Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 209. sjednici, održanoj 06.02.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O VRSTI, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA

DODJELU PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

 

I - TEMELJNE ODREDBE

 

 

Članak l.

(Predmet uredbe)

 

 

Ovom uredbom utvrđuju se vrste, kriteriji i izgled priznanja i nagrada civilne zaštite za naročito uspješan rad, djela i zasluge u oblasti zaštite i spašavanja, kao i postupak za dodjelu i vođenje evidencije o dodijeljenim priznanjima i nagradama civilne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

 

 

Članak 2.

(Subjekti kojima se dodjeljuju priznanja i nagrade civilne zaštite)

 

 

(1)    Priznanja i nagrade civilne zaštite dodjeljuju se građanima, udrugama građana, humanitarnim i drugim organizacijama, javnim ustanovama, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama, stožerima, postrojbama i povjerenicima civilne zaštite, službama zaštite i spašavanja, federalnim i kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, službama za upravu općina i grada, kao i stranim državljanima, međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama, udrugama i institucijama (u daljnjem tekstu: pojedinci i kolektivi).

(2)    Priznanja i nagrade civilne zaštite pojedincima i kolekti­vima iz stavka (1) ovog članka dodjeljuju se svake godine na svečanoj sjednici Federalnog, kantonalnog, općinskog odnosno gradskog stožera civilne zaštite u povodu  1. ožujka, Dana civilne zaštite Federacije.

(3)    Izuzetno, ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite, ravnatelj kantonalne   uprave civilne zaštite, općinski načelnik i gradonačelnik, može dodijeliti pisanu pohvalu i zahvalnicu iz članka 3. stavak (2) toč. c) i d) ove uredbe i u drugim prilikama tijekom godine.

(4)    Priznanja i nagrade civilne zaštite mogu se dodijeliti pojedincima i posthumno na način da se uruče članovima uže porodice.

 

II - VRSTE, KRITERIJI ZA DODJELU I IZGLED PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

Članak 3.

(Vrste priznanja i nagrada civilne zaštite)

 

 

(1)   Priznanja i nagrade civilne zaštite dodjeljuju se kao pojedinačne i kolektivne i imaju za cilj opće poštovanje i isticanje pojedinaca i kolektiva.

(2)    Priznanja i nagrade iz stavka (1) ovog članka su:

a)     Plaketa civilne zaštite,

b)     Značka civilne zaštite,

c)     Pisana pohvala civilne zaštite,

d)     Pisana zahvalnica civilne zaštite i

e)     Novčana nagrada.

 

 

Članak 4.

(Kriteriji za dodjelu plakete civilne zaštite)

 

 

Plaketa civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Plaketa) dodjeljuje se pojedincima i kolektivima koji su ispoljili izuzetnu hrabrost, humanost i samopožrtvovanje u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: zaštita i spašavanje) ili nesebičnim radom i angažiranjem dali izuzetan doprinos u organiziranju, opremanju i jačanju sustava zaštite i spašavanja u Federaciji.

 

 

Članak 5.

(Kriteriji za dodjelu značke civilne zaštite)

 

 

Značka civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Značka) dodje­ljuje se pojedincima za ispoljenu hrabrost u zaštiti i spašavanju ili postignute značajne rezultate u radu na organiziranju, opremanju i jačanju sustava zaštite i spašavanja u Federaciji.

 

 

Članak 6.

(Kriteriji za dodjelu pisane pohvale civilne zaštite)

 

 

Pisana pohvala civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Pohvala) dodjeljuje se službama zaštite i spašavanja, postrojbama civilne zaštite, vatrogasnim postrojbama i drugim strukturama zaštite i spašavanja, kao i pojedincima isključivo za:

a)     poseban doprinos u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja,

b)     uloženi rad, zalaganje i ostvarene natprosječne rezultate koji su postignuti samostalno ili zajedničkim djelovanjem tokom angažiranja u akcijama zaštite i spašavanja na izvršavanju konkretnih zadataka.

 

 

Članak 7.

(Kriteriji za dodjelu pisane zahvalnice civilne zaštite)

 

 

Pisana zahvalnica civilne zaštite (u daljnjem tekstu: Zahvalnica) dodjeljuje se pojedincu, pravnoj osobi i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama izvan organiziranih struktura zaštite i spašavanja za ostvarenu suradnju, pruženu potporu i pomoć koja je bila od izuzetnog značaja za organizaciju, razvoj i izgradnju sustava zaštite i spašavanja na način da su:

a)     osigurali određena materijalno - tehnička sredstva i opremu za potrebe civilne zaštite,

b)     donirali značajna materijalno - tehnička sredstva i opremu za potrebe civilne zaštite,

c)     uspješni u području inovacija za razvoj novih materijalno - tehničkih sredstava i opreme,

d)     objavili znanstvene i druge stručne radove kojim se doprinosi unapređenju rada struktura civilne zaštite ili sustava zaštite i spašavanja.

 

 

Članak 8.

(Kriterij za dodjelu novčane nagrade)

 

 

(1)    Novčana nagrada civilne zaštite dodjeljuje se državnim službenicima i namještenicima tijela civilne zaštite za:

a)     izuzetno uspješno obavljene zadatke i ostvarene natprosječne rezultate od značaja za unapređenje organizacije i funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja,

b)     posebne zasluge u realizaciji međunarodnih, regionalnih i drugih projekata u području zaštite i spašavanja,

c)     objavljen znanstveni ili stručni rad kojim se doprinosi unapređenju rada struktura civilne zaštite ili sustava zaštite i spašavanja,

d)     promoviranje humanitarnih i volonterskih akcija zaštite i spašavanja, kao i

e)     uspješan rad i rezultate postignute tijekom trajanja radnog odnosa u tijelu civilne zaštite.

(2)    Visinu novčane nagrade utvrđuje ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite, ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinski načelnik i gradonačelnik do iznosa jedne prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji.

 

 

Članak 9.

(Izgled Plakete)

 

 

(1)   Plaketa se sastoji od okrugle metalne ploče prečnika 97 mm i debljine 4 mm na kojoj je utisnut znak civilne zaštite Federacije (plave, narandžaste i bijele boje), a koja je pričvršćena na drvenu ploču dimenzija 218x180x19 mm. Prednja strana drvene ploče je svijetlo smeđe, a rubovi i poleđina tamno smeđe boje. U podnožju drvene ploče sa prednje strane smještena je metalna pločica zlatne boje dimenzija 93x23x4 mm na kojoj se upisuje ime i prezime nagrađenog pojedinca, odnosno naziv kolektiva. Na poleđeni Plakete nalaze se tri okrugla uđubljenja prečnika 7 mm i dva paralelna uđubljenja na rastojanju 85 mm dimenzija 90x9 mm za smještaj drvenih štiftova dimenzija 80x8mm, za stavljanje plakete na zid, odnosno čvrstu podlogu.

(2)    Plaketa se uručuje u kutiji tamnoplave boje vanjskih dimenzija 243x220x40 mm i izrađuje od tvrdog materijala-ljepenke presvučene plišom debljine 3 mm. U unutrašnjosti kutije je spužvasti jastučić obložen tamnoplavom plišanom presvlakom i prilagođen za smještaj Plakete.

(3)    Izgled Plakete i pisanog priznanja o dodjeli plakete iz članka 16. stavak (2) ove uredbe prikazanje u Prilogu broj 1.

 

 

Članak 10.

(Izgled Značke)

 

 

(1)    Značka je okruglog oblika prečnika 18 mm i debljine 1,5 mm i izrađuje se od tombaka. Na prednjoj strani Značke utisnut je znak civilne zaštite Federacije, odnosno kantona (plave, narandžaste i bijele boje), a na poleđini Značke pričvršćena je igla sa mehanizmom za pričvršćivanje/kačenje.

(2)    Značka se uručuje zajedno sa metalnom pločicom zlatne boje dimenzija 60x20xl,5.jnm na kojoj se upisuje ime i prezime nagrađenog pojedinca u kutiji tamno plave boje vanjskih dimenzija 90x90x24 mm. U unutrašnjosti kutije koja se izrađuje od tvrdog materijala-ljepenke presvučene plišom debljine 10 mm je spužvasti jastučić obložen tamno plavom plišanom presvlakom i prilagođen za smještaj Značke i pločice.

(3)    Izgled Značke i pisanog priznanja o dodjeli Značke iz članka 17. stavak (2) ove uredbe prikazanje u Prilogu broj 2.

 

 

Članak 11.

(Izgled Pohvale)

 

 

(1)    Pohvala sadrži naziv stožera civilne zaštite, znak civilne zaštite Federacije, kantona, općine i grada, ime i prezime nagrađenog pojedinca, odnosno naziv kolektiva, broj odluke iz članka 14. stavak (2) ove uredbe, mjesto, datum i potpis zapovjednika stožera civilne zaštite.

(2)    Pohvala se izrađuje u formatu A4 i štampa na tvrdom papiru.

(3)    Izgled Pohvale nalazi se u Prilogu broj 3.

 

 

Članak 12.

(Izgled Zahvalnice)

 

 

(1)    Zahvalnica sadrži naziv stožera civilne zaštite, znak civilne zaštite Federacije, kantona, općine i grada, ime i prezime nagrađenog pojedinca, odnosno naziv kolektiva, broj odluke iz članka 14. stavak (2) ove uredbe, mjesto, datum i potpis zapovjednika stožera civilne zaštite.

(2)    Zahvalnica se izrađuje u formatu A4 i štampa na tvrdom papiru.

(3)    Izgled Zahvalnice nalazi se u Prilogu broj 4.

 

III - POSTUPAK ZA DODJELU I EVIDENCIJA O DODIJELJENIM PRIZNANJIMA I NAGRADAMA

 

 

Članak 13.

(Dostavljanje prijedloga)

 

 

Pojedince i Kolektive za priznanja i nagrade civilne zaštite mogu predlagati stožeri, službe zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite, federalna i kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, službe civilne zaštite općine i grada, kao i udruge građana, humanitarne i druge organizacije, javne ustanove, gospodarska društva, pravne i fizičke osobe na obrascima koji se nalaze u Prilogu broj 7.

 

 

Članak 14.

(Tijela kojima se dostavljaju prijedlozi)

 

 

(1)    Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite dostavljaju se tijelima civilne zaštite i to za:

a)     Plaketu - Federalnoj upravi civilne zaštite,

b)     Značku - Federalnoj i  kantonalnoj upravi  civilne zaštite,

c)     Pohvalu - Federalnoj i kantonalnoj upravi civilne zaštite, odnosno službi civilne zaštite općine i grada,

d)     Zahvalnicu - Federalnoj i kantonalnoj upravi civilne zaštite odnosno službi civilne zaštite općine i grada,

e)     Novčanu nagradu - Federalnoj i kantonalnoj upravi civilne zaštite odnosno službi civilne zaštite općine i

(2)   Odluku o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite pojedincima i kolektivima donosi Federalni i kantonalni stožer civilne zaštite, odnosno stožer civilne zaštite općine i grada na prijedlog ravnatelja Federalne uprave civilne zaštite, ravnatelja kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinskog načelnika i gradonačelnika.

(3)   Izgled odluke iz stavka (2) ovog članka nalazi se u Prilogu broj 6.

 

 

Članak 15.

(Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite)

 

 

(1)    Ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite, ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinski načelnik i gradonačelnik za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite, rješenjem imenuje povjerenstvo koje se sastoji od predsjedavajućeg, dva člana i tajnika.

(2)    Povjerenstvo provodi postupak za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite na osnovu pisanog akta ili javnog poziva koji se objavljuje na web stranici Federalne i kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općine i grada, obavlja prikupljanje i ocjenu prijedloga, predlaže listu pojedinaca i kolektiva koji su ispunili kriterije i kratko obrazloženje za dodjelu svakog od priznanja i nagrada.

(3)    Listu sa obrazloženjem iz stavka (2) ovog članka povjerenstvo dostavlja ravnatelju Federalne uprave civilne zaštite, ravnatelju kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinskom načelniku i gradonačelniku na temelju koje se izrađuje prijedlog odluke iz članka 14. stavak (2) ove uredbe.

 

 

Članak 16.

(Dodjela Plakete)

 

 

(1)    Plaketu dodjeljuje Federalni stožer civilne zaštite.

(2)    Uz Plaketu se uručuje i pisano priznanje o dodjeli Plakete koje sadrži: ime i prezime nagrađenog pojedinca, odnosno naziv kolektiva, broj odluke iz članka 14. stavak (2),ove uredbe, mjesto, datum i potpis zapovjednika Federalnog stožera civilne zaštite.

(3)    Pisano priznanje iz stavka (2) ovog članka izrađuje se u formatu A4, štampa na tvrdom papiru i uručuje nagrađenom pojedincu, odnosno kolektivu u mapi sa unutrašnjom ukrasnom trakom (u daljnjem tekstu: mapa) tamnoplave boje formata A4.

(4)    Izgled mape iz stavka (3) ovog članka, čl. 17. stavak (3), 18. stavak (2) i 19. stavak (2) ove uredbe nalazi se u Prilogu broj 5.

 

 

Članak 17.

(Dodjela Značke)

 

 

(f)    Značku dodjeljuje Federalni, odnosno kantonalni stožer civilne zaštite.

(2)    Uz Značku se uručuje i pisano priznanje o dodjeli Značke koje sadrži ime i prezime nagrađenog pojedinca, broj odluke iz članka 14. stavak (2) ove uredbe, mjesto, datum i potpis zapovjednika stožera civilne zaštite.

(3)    Pisano priznanje iz stavka (2) ovog članka izrađuje se u formatu A4, štampa na tvrdom papiru i uručuje nagrađenom u mapi tamnoplave boje formata A4.

 

 

Članak 18.

(Dodjela Pohvale)

 

 

(1)    Pohvalu dodjeljuje Federalni, kantonalni, općinski i gradski stožer civilne zaštite, kao i ravnatelj Federalne uprave civilne zaštite, ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinski načelnik i gradonačelnik u izuzetnim prilikama iz članka 2. stavak (3) ove uredbe.

(2)    Pohvala se uručuje nagrađenom pojedincu i kolektivu u mapi tamnoplave boje formata A4.

 

 

Članak 19.

(Dodjela Zahvalnice)

 

 

(1)    Zahvalnicu dodjeljuje Federalni, kantonalni, općinski i gradski stožer civilne zaštite, kao i ravnatelj Federalne uprave civilnđ zaštite, ravnatelj kantonalne uprave civilne zaštite, odnbsno općinski načelnik i gradonačelnik u izuzetnim prilikama iz članka 2. stavak (3) ove uredbe.

(2)    Zahvalnica se uručuje nagrađenom pojedincu i kolektivu u mapi tamnoplave boje formata A4.

 

 

Članak 20.

(Dodjela Novčane nagrade)

 

 

Novčanu nagradu dodjeljuje Federalni, kantonalni, općinski i gradski stožer civilne zaštite.

 

 

Članak 21.

(Evidencija o dodijeljenim priznanjima i nagradama civilne zaštite)

 

 

(1)    Tijela civilne zaštite iz članka 14. stavak (1) ove uredbe dužna su voditi evidenciju o pojedincima i kolektivima kojima su dodijeljena pojedinačna i kolektivna priznanja i nagrade civilne zaštite.

(2)    Evidencija iz stavka (1) ovog članka vodi se u Knjizi evidencije o dodijeljenim priznanjima i nagradama civilne zaštite koja se izrađuje prema obrascu koji se nalazi u Prilogu broj 8.

(3)    Knjiga evidencije iz stavka (2) ovog članka vodi se u vidu posebne knjige formata A3, sa tvrdim povezom tamnoplave boje, koja treba biti ostraničena, uvezana i ovjerena pečatom i potpisom ravnatelja Federalne uprave civilne zaštite, ravnatelja kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinskog načelnika i gradonačelnika i čuva se trajno.

 

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 22.

(Prilozi)

 

 

Prilozi broj 1. do 8. nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

 

Članak 23.

(Upotreba izraza)

 

 

Izrazi napisani samo u jednom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

 

 

Članak 24.

(Prestanak primjene uredbe)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06).

 

 

Članak 25.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 199/2020

06. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.