Na temelju članka 124. Zakona o Sudbenoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/20), na prijedlog Predsjednika Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine, donosiUREDBU


O ČINOVIMA SLUŽBENIKA SUDBENE POLICIJE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I - OPĆE ODREDBE


Članak 1.
(Predmet uredbe)

Ovom uredbom uređuje se izgled činova službenika Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: službenik Sudbene policije) i oznake kadeta, postupak dodjele, promaknuća i oduzimanja činova, interni stručni ispit, imenovanje i način rada Povjerenstva i druga pitanja vezana za proceduru sticanja činova, interni stručni ispit i promaknuće službenika Sudbene policije.


Članak 2.
(Značenje izraza)

(1) Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako i na muški i ženski rod, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

(2) Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi, koji su navedeni u jednini ili množini odnose se jednako i na jedninu i množinu, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.


II - IZGLED ČINOVA I OZNAKA KADETA


Članak 3.
(Izgled činova)

Izgled činova službenika Sudbene policije iz članka 114. stavak (2) Zakona o Sudbenoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o Sudbenoj policiji) je sljedeći:

a) čin sudbeni policajac: jedna traka, postavljena paralelno s vanjskim rubom epolete, udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;

b) čin stariji sudbeni policajac: dvije trake, razmaknute jedna od druge 0,5 cm i postavljene paralelno s vanjskim rubom epolete, od kojih je prva udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;

c) čin narednik Sudbene policije: dvije trake, razmaknute jedna od druge 0,5 cm, postavljene u obliku tupog ugla (140 stupnjeva), tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutarnjem rubu epolete, pri čemu je prvi ugao udaljen 2 cm od vanjskoga ruba epolete;

d) čin stariji narednik Sudbene policije: tri trake, razmaknute jedna od druge 0,5 cm, postavljene u obliku tupog ugla (140 stupnjeva), tako da su vrhovi uglova okrenuti prema unutarnjem rubu epolete, pri čemu je prvi ugao udaljen 2 cm od vanjskoga ruba epolete;

e) čin mlađi inspektor Sudbene policije: jedna zvijezda osmokraka, postavljena u sredini epolete, udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;

f) čin inspektor Sudbene policije: dvije zvijezde osmokrake, postavljene u sredini epolete, razmaknute jedna od druge 0,5 cm, pri čemu je prva udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;

g) čin viši inspektor Sudbene policije: tri zvijezde osmokrake, postavljene u sredini epolete, razmaknute jedna od druge 0,5 cm, pri čemu je prva udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;

h) čin samostalni inspektor Sudbene policije: četiri zvijezde osmokrake, postavljene u sredini epolete, razmaknute jedna od druge 0,5 cm, pri čemu je prva udaljena 2 cm od vanjskog ruba epolete;

i) čin glavni inspektor Sudbene policije: značka Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sudbena policija) i jedna zvijezda osmokraka, postavljene u sredini epolete, pri čemu je zvijezda razmaknuta od značke Sudbene policije 0,5 cm, a značka Sudbene policije 2 cm udaljena od vanjskoga ruba epolete;

j) čin generalni inspektor Sudbene policije: značka Sudbene policije i dvije zvijezde osmokrake, postavljene u sredini epolete, pri čemu je razmak između značke Sudbene policije i zvijezda po 0,5 cm, a značka Sudbene policije je razmaknuta 2 cm od vanjskoga ruba epolete;

k) čin glavni generalni inspektor Sudbene policije: značka Sudbene policije i tri zvijezde osmokrake, postavljene u sredini epolete, pri čemu je razmak između značke Sudbene policije i zvijezda po 0,5 cm, a značka Sudbene policije je razmaknuta 2 cm od vanjskoga ruba epolete.


Članak 4.
(Izgled epolete za oznaku čina)

(1) Čin službenika Sudbene policije označava se na epoleti, izrađenoj od materijala od koga se izrađuje odora s unutarnjim ojačanjem od plastičnog uloška, a oznaka čina se na pogodan način postavlja ili izrađuje na epoleti (veze, štampa, tka i sl.), koja se nosi na izraženom vidnom mjestu odore.

(2) Širina epolete je 6 cm, a dužina 15 cm, epoleta se završava u unutarnjem dijelu u obliku ugla od 90 stupnjeva u dužini od 3 cm, a na vanjskom dijelu ravno.

(3) Epoleta se za naramenicu odore pričvršćuje navlačenjem preko trake izrađene na naramenici odore, u koju svrhu su s donje strane epolete našivene jednako raspoređene tri trake u širine 1,5 cm, s time da je prva od vanjskog ruba epolete udaljena 0,5 cm, a zadnja od unutarnjeg ruba 3,5 cm ili se epolete na odoru pričvršćuje pomoću našivene čičak trake.

(4) Izuzetno od odredbe st. (2) i (3) ovog članka, epoleta za taktičku ili drugu posebnu odoru može biti drugih dimenzija, oblika, mjesta na kojem se nosi i načina pričvršćivanja, te se ovisno o izgledu odore nosi na odgovarajućem vidnom mjestu odore.

(5) Epolete za oznaku čina, do čina starijeg narednika Sudbene policije, su po rubovima označene trakom zlatnožute boje, širine 0,2 cm, a epolete od čina mlađi inspektor Sudbene policije pa naviše su po rubu označene trakom zlatnožute boje, širine 0,5 cm.

(6) Trake za oznaku čina sudbeni policajac i stariji sudbeni policajac je zlatnožute boje, širine 0,8 cm, a za oznaku čina narednik Sudbene policije i stariji narednik Sudbene policije je zlatnožute boje, širine 1,5 cm.

(7) Osmokraka zvijezda za oznaku čina je zlatnožute boje, prečnika 2,0 cm.

(8) Značka Sudbene policije za oznaku čina je zlatnožute boje, osmokrakog oblika, prečnika 3,5 cm, u osnovi su s početkom iz sredine simetrično raspoređena polja-kraci zlatnožute boje u obliku sunčevih zraka, čiji se kraci stepenasto završavaju, a u sredini značke je u krugu prečnika 1,7 cm, zlatnožutom bojom izrađena vaga (značka je bez oznake broja i bez slovnih natpisa).


Članak 5.
(Oznaka kadeta)

(1) Izgled oznake kadeta je jedna bijela traka širine 1,5 cm, postavljena paralelno s vanjskim rubom epolete na razmaku od 2 cm od vanjskog ruba epolete.

(2) Oznaka kadeta postavlja se na epoleti, opisanoj u članku 4. stavak (1) ove uredbe.

(3) Epolete za oznaku kadeta su po rubovima označene trakom bijele boje, širine 0,2 cm.


Članak 6.
(Prilog uredbe)

Izgled činova (članak 3.), izgled epolete za oznaku čina (članak 4.) i izgled oznaka kadeta (članak 5.) nalazi se u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio.


III - POSTUPAK DODJELE, PROMAKNUĆA I ODUZIMANJA ČINOVA


Članak 7.
(Dodjela čina)

Svakom službeniku Sudbene policije se sukladno s odredbama Zakona o Sudbenoj policiji i odredbama ove uredbe dodijeljuje čin utvrđen za radno mjesto propisano u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu).


Članak 8.
(Način dodjele čina)

Čin se dodjeljuje na jedan od sljedećih načina:

a) Dodjela početnog čina;

b) Dodjela čina putem promaknuća;

c) Dodjela funkcionalnog čina.


Članak 9.
(Dodjela početnog čina)

(1) Početni čin dodjeljuje se kadetu koji je nakon date i potpisane izjave prisege stekao status službenika Sudbene policije.

(2) Početni čin iz stavka (1) ovog članka, ovisi od nivoa pristupa Sudbenoj policiji propisanog u članku 84. Zakona o Sudbenoj policiji.

(3) Odluku o dodjeli čina iz stavka (1) ovog članka, donosi ravnatelj Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ravnatelj Sudbene policije).


Članak 10.
(Dodjela čina promaknućem)

Službeniku Sudbene policije može biti dodijeljen čin:

a) promaknućem putem internog oglasa;

b) promaknućem bez internog oglasa, i

c) posebnim promaknućem sukladno s odredbama ove uredbe.


Članak 11.
(Uvjeti za promaknuće)

Službeniku Sudbene policije može biti dodijeljen čin promaknućem na način iz članka 10. ove uredbe, kada ispuni sljedeće uvjete:

a) da ima školsku spremu, propisanu odredbom članka 120. Zakona o Sudbenoj policiji;

b) da je proveo vrijeme u prethodnom činu, propisano odredbom članka 121. Zakona o Sudbenoj policiji;

c) da su posljednje tri ocjene "dobar" ili više ocjene;

d) da se protiv njega u vrijeme donošenje odluke o promaknuću ne vodi kazneni postupak ili disciplinski postupak za tešku povredu službene dužnosti;

e) da je položio interni stručni ispit propisan odredbom članka 123. Zakona o Sudbenoj policiji;

f) da njegovo promaknuće nije suspendirano disciplinskom mjerom zabrana promaknuća u viši čin sukladno s odredbom članka 153. Zakona o Sudbenoj policiji.


Članak 12.
(Promaknuće putem internog oglasa)

Dodjela čina na način iz članka 10. točka a) ove uredbe, se provodi radi popune upražnjenog radnog mjesta utvrđenog u Pravilniku o unutarnjem ustojstvu.


Članak 13.
(Odluka o pokretanju postupka)

(1) Odluku o pokretanju postupka iz članka 10. ove uredbe, donosi ravnatelj Sudbene policije, a istom će se utvrditi naziv i broj radnih mjesta koja će se popuniti, čin u koji je predviđeno promaknuće, rokovi, sastav i zadaci Povjerenstva za promaknuće službenika Sudbene policije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za promaknuće) i druga pitanja od značaja za konkretan postupak promaknuća.

(2) Odluka iz stavka (1) ovog članka se dostavlja svim organizacijskim jedinicama Sudbene policije, radi objave na oglasnim pločama.


Članak 14.
(Promaknuće bez internog oglasa)

(1) Službenik Sudbene policije koji je raspoređen na radno mjesto za koje su u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu propisana dva čina, nakon stjecanja potrebnih uvjeta može biti promaknut u neposredno viši čin propisan za isto radno mjesto, bez objavljivanja internog oglasa.

(2) Postupak dodjele čina na način iz stavka (1) ovog članka, pokreće se zahtjevom koji putem matične osnovne organizacijske jedinice službenik Sudbene policije dostavlja ravnatelju Sudbene policije.

(3) Izuzetno od stavka (2) ovog članka, odnosno kada je podnositelj zahtjeva rukovoditelj osnovne organizacijske jedinice, isti se dostavlja neposredno ravnatelju Sudbene policije.

(4) Službenik Sudbene policije je uz zahtjev iz st. (2) ili (3) ovog članka, dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. točka a), b), c), d) i f) ove uredbe.

(5) Nakon prijema zahtjeva iz st. (2) ili (3) ovog članka, s dokazima iz stavka (4) ovog članka, ravnatelj Sudbene policije donosi odluku o pokretanju postupka.

(6) Odlukom iz stavka (5) ovog članka, se pored ostalog utvrđuje sastav Povjerenstva za promaknuće, rok, zadaci i druga pitanja od značaja za konkretan postupak.

(7) U slučaju da se radi o promaknuću u čin za koji je potrebno polaganje internog stručnog ispita, Povjerenstvo za promaknuće sukladno s odredbama članka 24. ove uredbe, organizira polaganje internog stručnog ispita.

(8) Povjerenstvo za promaknuće na temelju zaprimljenog zahtjeva i dostavljene dokumentacije, utvrđuje da li službenik Sudbene policije ispunjava uvjete za promaknuće u susjedni viši čin, te sačinjava mišljenje i dostavlja ga ravnatelju Sudbene policije.

(9) Ravnatelj Sudbene policije na temelju mišljenja Povjerenstva za promaknuće donosi odluku o promaknuću službenika Sudbene policije u neposredno viši čin koji je za konkretno radno mjesto propisan Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

(10) Odluka iz stavka (9) ovog članka, se dostavlja svim organizacijskim jedinicama Sudbene policije, radi objave na oglasnim pločama.


Članak 15.
(Posebno promaknuće)

(1) Službenik Sudbene policije čiji je rad u prethodne tri godine ocijenjen ocjenom naročito uspješan, uz obrazloženje da je u tom period postigao izvanredne rezultate i značajno doprinosio unaprjeđenju organizacije i rezultata rada Sudbene policije, te koji je proveo u trenutnom činu pola vremena propisanog za stjecanje višeg čina i koji ispunjava uvjete iz članka 11. ove uredbe, osim uvjeta iz točke b) članka 11. ove uredbe, može biti promaknut u sljedeći viši čin zaključno s činom viši inspektor Sudbene policije.

(2) Službenik Sudbene policije može biti promaknut na način iz stavka (1) ovog članka, najviše dva puta u tijeku rada u Sudbenoj policiji.

(3) Postupak dodjele čina posebnim promaknućem odlukom pokreće ravnatelj Sudbene policije.

(4) Odlukom iz stavka (3) ovog članka, se od rukovoditelja osnovne organizacijske jedinice u kojoj radi službenik Sudbene policije ili drugog nadležnog rukovodnog službenika Sudbene policije može zahtijevati mišljenje vezano za pokrenuto posebno promaknuće, odnosno službenika Sudbene policije u odnosu na kojeg je pokrenut postupak.

(5) Odlukom iz stavka (3) ovog članka, se određuje radno mjesto i čin predviđen za promaknuće, sastav i zadaci Povjerenstva za promaknuće, rokovi i druga pitanja od značaja za konkretan postupak posebnog promaknuća.

(6) Povjerenstvo za promaknuće pribavlja potrebnu dokumentaciju kojom se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za promaknuće iz članka 11. ove uredbe, utvrđuje da li službenik Sudbene policije ispunjava uvjete za promaknuće, te sačinjava mišljenje i dostavlja ga ravnatelju Sudbene policije.

(7) Ravnatelj Sudbene policije na temelju mišljenja Povjerenstva za promaknuće donosi odluku o promaknuću službenika Sudbene policije.

(8) Odluke iz st. (3) i (7) ovog članka, se nakon donošenja dostavljaju svim organizacijskim jedinicama Sudbene policije, radi objave na oglasnim pločama.


Članak 16.
(Dodjela funkcionalnog čina)

(1) Čin glavni generalni inspektor Sudbene policije stječe isključivo službenik Sudbene policije koji je imenovan na mjesto ravnatelja Sudbene policije.

(2) Čin generalni inspektor Sudbene policije stiče isključivo službenik Sudbene policije za vrijeme trajanja ovlaštenja iz članka 12. stavak (2) Zakona o Sudbenoj policiji.

(3) Ravnatelj Sudbene policije po razrješenju s radnog mjesta iz stavka (1) ovog članka, se vraća u čin koji je imao u momentu postavljenja za ravnatelja Sudbene policije i raspoređuje se na radno mjesto koje odgovara navedenom činu.

(4) Činovi iz st. (1) i (2) ovog članka, se mogu dodijeliti službeniku Sudbene policije koji ima dodijeljen čin glavni inspektor Sudbene policije ili čin samostalni inspektor Sudbene policije.

(5) Odluku o dodjeli čina iz stavka (1) ovog članka, donosi predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: predsjednik Vrhovnog suda) prilikom imenovanja ravnatelja Sudbene policije sukladno s odredbama članka 103. Zakona o Sudbenoj policiji.

(6) Odluku o dodjeli čina iz stavka (2) ovog članka, donosi ravnatelj Sudbene policije za službenika Sudbene policije koji je raspoređen na radno mjesto pomoćnika ravnatelja Sudbene policije a kojeg je odredio da ga zamjenjuje u njegovom odsustvu ili privremenoj spriječenosti da obnaša dužnost ravnatelja Sudbene policije.


Članak 17.
(Oduzimanje čina)

(1) Čin dodijeljen službeniku Sudbene policije se ne može oduzeti, osim u slučaju internog premještaja službenika Sudbene policije na poslove namještenika utvrđenog u članku 101. Zakona o Sudbenoj policiji ili razrješenja s radnog mjesta ravnatelja Sudbene policije utvrđenog u članku 116. stavak (3) Zakona o Sudbenoj policiji ili nakon prestanka radnoga odnosa utvrđenog u članku 165. Zakona o Sudbenoj policiji.

(2) Izuzetno, čin koji je službenik Sudbene policije imao u vrijeme prestanka radnog odnosa iz razloga umirovljenja, službenik Sudbene policije može zadržati na počasnoj osnovi, na osobni zahtjev, a po odluci predsjednika Vrhovnog suda.


IV – IMENOVANJE I NAČIN RADA POVJERENSTVA ZA PROMAKNUĆE


Članak 18.
(Povjerenstvo za promaknuće)

(1) Postupak promaknuća iz članka 10. ove uredbe provodi Povjerenstvo za promaknuće na način propisan odredbama ove uredbe i odredbama Poslovnika o radu Povjerenstva za promaknuće.

(2) Povjerenstvo za promaknuće u svakom konkretno postupku imenuje ravnatelj Sudbene policije.

(3) Povjerenstvo za promaknuće imenuje se iz reda službenika Sudbene policije, a sastavljena je od predsjednika, dva člana i tajnika.

(4) Predsjednik Povjerenstva za promaknuće mora imati viši ili isti čin od čina predviđenog za promaknuće u konkretnom postupku, a ostali članovi Povjerenstva za promaknuće moraju imati najmanje čin mlađi inspektor Sudbene policije.

(5) Tajnik Povjerenstva za promaknuće obavlja administrativno tehničke poslove i nema pravo glasa.


Članak 19.
(Izmjena sastava Povjerenstva za promaknuće)

(1) Sastav Povjerenstva za promaknuće može biti izmijenjen ukoliko postoji razlog za izuzeće nekog od članova Povjerenstva za promaknuće ili u drugim slučajevima kada netko od prvobitno imenovanih članova Povjerenstva za promaknuće nije u mogućnosti učestvovati u radu Povjerenstva za promaknuće.

(2) Odluku o izmjeni sastava Povjerenstva za promaknuće iz stavka (1) ovog članka, donosi ravnatelj Sudbene policije.

(3) U slučaju iz stavka (1) ovog članka, Povjerenstvo za promaknuće u novom sastavu nastavit će sa započetim aktivnostima i preuzeti sve do tada u postupku utvrđene činjenice.


Članak 20.
(Rad Povjerenstva za promaknuće)

(1) Povjerenstvo za promaknuće može odlučivati samo onda kada su svi njegovi članovi nazočni i sve odluke moraju biti donesene po načelu većine glasova.

(2) O sastancima, vijećanjima i odlukama Povjerenstva za promaknuće sačinjava se zapisnik, koga potpisuju svi članovi i tajnik.

(3) Akte koje izrađuje Povjerenstvo za promaknuće potpisuje predsjednik, a isti se ovjeravaju pečatom Sudbene policije.


Članak 21.
(Poslovnik o radu Povjerenstva za promaknuće)

(1) U svakom postupku promaknuća iz članka 10. ove uredbe, donosi se Poslovnik o radu Povjerenstva za promaknuće (u daljnjem tekstu: Poslovnik).

(2) Poslovnik iz stavka (1) ovog članka, na prijedlog Povjerenstva za promaknuće donosi ravnatelj Sudbene policije.

(3) Poslovnik iz stavka (1) ovog članka, uređuje pitanja koja reguliraju rad Povjerenstva za promaknuće, način, kriterije i podkriterije za ocjenjivanje kandidata, broj bodova i odnos bodova, način obavještavanja kandidata, dostavljanje prijava, rokove u postupku, način i rokove ulaganja pravnog lijeka i druga pitanja bitna za provođenje postupka.

(4) Poslovnik se zajedno s internim oglasom iz članka 22. ove uredbe, dostavlja svim organizacijskim jedinicama Sudbene policije radi objave na oglasnim pločama.


Članak 22.
(Interni oglas i prijavni obrazac)

(1) U svakom postupku promaknuća iz članka 10. točka a) ove uredbe, Povjerenstvo za promaknuće sačinjava interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta, koji sadrži sljedeće:

a) naziv oglašenog radnog mjesta, čin i broj izvršitelja;

b) uvjete za promaknuće;

c) naziv dokumenata koje kandidati, kao dokaze trebaju priložiti uz prijavu;

d) krajnji rok, mjesto i način podnošenja prijave;

e) kriterije za ocjenjivanje kandidata;

f) ostale informacije potrebne za provođenje postupka popune slobodnih radnih mjesta.

(2) U svakom postupku promaknuća iz stavka (1) ovog članka, Povjerenstvo za promaknuće sačinjava obrazac prijave na interni oglas.

(3) Interni oglas iz stavka (1) i obrazac prijave iz stavka (2) ovog članka, dostavljaju se svim organizacijskim jedinicama Sudbene policije radi objave na oglasnim pločama.


Članak 23.
(Utvrđivanje listi)

(1) Povjerenstvo za promaknuće je nakon ispitivanja blagovremenosti, formalne ispravnosti prijava i ispunjavanja potrebnih uvjeta za promaknuće dužno sačiniti Listu kandidata prihvaćenih za postupak i Listu kandidata čije prijave nisu prihvaćene za postupak s razlozima odbacivanja prijava.

(2) Kandidati čije prijave nisu prihvaćene za postupak mogu protiv liste iz stavka (1) ovog članka, uložiti prigovor ravnatelju Sudbene policije u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči organizacijske jedinice podnositelja prigovora.

(3) Povjerenstvo za promaknuće nakon donošenja odluke po prigovoru iz stavka (2) ovog članka, utvrđuje konačnu Listu kandidata prihvaćenih za postupak i provodi naredne faze postupka.

(4) Povjerenstvo za promaknuća je nakon provedenog internog stručnog ispita dužno utvrditi Listu kandidata s brojem bodova ostvarenih na internom stručnom ispitu.

(5) Lista uspješnih kandidata koja sadrži zbir bodova ostvarenih na internom stručnom ispitu, bodova po osnovu kriterija za procjenu biografije i bodova na intervju se nakon utvrđivanja dostavlja ravnatelju Sudbene policije.

(6) Liste iz st. (1), (3) i (4) ovog članka, se dostavljaju svim organizacijskim jedinicama Sudbene policije, radi objave na oglasnoj ploči.


Članak 24.
(Interni stručni ispit)

(1) Službenik Sudbene policije dužan je pristupiti polaganju internog stručnog ispita u slučajevima kada je to predviđeno odredbom članka 123. Zakona o Sudbenoj policiji.

(2) Internim stručnim ispitom se utvrđuje nivo stručnosti kandidata, neophodan za promaknuće u određeni čin i za raspored na određeno radno mjesto.

(3) Interni ispit se provodi rješavanjem pisanog testa.

(4) Pisani test iz stavka (3) ovog članka sastoji se od upitnika o temama koje su obrađene u pozitivnim propisima koje koriste službenici Sudbene policije u izvršenju poslova i zadataka, radnog mjesta na koje se promiču.

(5) Pisani test iz stavka (3) ovog članka, za pojedini čin ili pojedino radno mjesto može biti različit, a u ovisnosti od specifičnosti čina, odnosno radnog mjesta.

(6) Izuzetno od odredbe stavka (3) ovog članka, pisani test za promaknuće u čin samostalnog inspektora Sudbene policije može sadržavati i rješavanje praktične situacije.

(7) Interni ispit je eliminatornog karaktera, a za uspješno položen interni ispit potrebno je osvojiti minimalno 70% od maksimalnog broja bodova predviđenih za interni ispit.

(8) U svakom konkretnom slučaju Poslovnikom će se utvrditi pozitivni propisi i druga literaturu na temelju kojih se sačinjava pisani test.


Članak 25.
(Procjena biografije)

(1) Procjena biografije se provodi u slučajevima promaknuća iz članka 10. točka a) ove uredbe.

(2) Procjenom biografije se provodi analiza radne, stručne i opće biografije kandidata, kojom se utvrđuje profesionalna sposobnost kandidata za promaknuće u određeni čin i za raspored na određeno radno mjesto.

(3) Procjena biografije iz stavka (2) ovog članka, uključuje sljedeće kriterije:

a) profesionalno iskustvo kandidata stečeno u Sudbenoj policiji i drugim policijskim organima;

b) vrijeme provedeno u trenutnom činu, a u slučaju promaknuća u čin mlađi inspektor Sudbene policije trenutno dodijeljeni čin;

c) stručna sprema i stečena naobrazba;

d) posljednje tri ocjene rada;

e) nagrade dodijeljene sukladno s propisom o nagrađivanju službenika Sudbene policije;

f) disciplinska odgovornost.

(4) Izuzetno od stavka (3) ovog članka, a sukladno sa specifičnim zahtjevima potrebnim za određeni čin i za raspored na određeno radno mjesto, procjena biografije pored kriterija navedenih u stavku (3) ovog članka, može uključivati i podkriterije, kao što su:

a) specifična znanja i vještine;

b) specifičnu psiho-fizičku pripremljenost;

c) specifične osobne karakteristike kandidata;

d) prethodnu pripadnost određenoj organizacijskoj jedinici.

(5) Kriteriji i podkriteriji se vrednuju sa određenim brojem bodova.

(6) U svakom konkretnom postupku Poslovnikom će se utvrditi kriteriji i podkriteriji, način vrednovanja kriterija i podkriterija, te broj bodova za svaki kriterij i podkriterij.

(7) Povjerenstvo za promaknuće će na zatvorenoj sjednici, prije intervjua izvršiti procjenu biografije za svakog kandidata ponaosob, što konstatira u zapisniku.


Članak 26.
(Intervju)

(1) Intervju se provodi u svim slučajevima promaknuća iz članka 10. točka a) ove uredbe.

(2) Intervjuom se provodi analiza radne, stručne i opće biografije kandidata, kojom se utvrđuje profesionalna sposobnost kandidata za promaknuće u određeni čin i za raspored na određeno radno mjesto.

(3) Povjerenstvo za promaknuće obavlja intervju sa svakim kandidatom ponaosob.

(4) Intervju se provodi razgovorom, na način da se postavljaju pitanja, komentiraju određene pojave i događaji.

(5) Ocjena intervjua obuhvata opću i profesionalnu naobrazbu, profesionalni razvoj, stavove, ambicije, poznavanje aktualnih događaja, poznavanje određenih specijalnosti, želja za usavršavanje, komunikativnost i druge činjenice bitne za raspored na konkretno radno mjesto.

(6) Svaki član Povjerenstva za promaknuće učestvuje u intervjuu i ponaosob ocjenjuje kandidata, dodjeljivanjem određenog broja bodova sukladno s Poslovnikom.


Članak 27.
(Odnos bodova u postupku promaknuća)

(1) Odnos bodova u postupcima promaknuća iz članka 10. točka a) ove uredbe iznosi 35% za interni stručni ispit, 35% za procjenu biografije i 30% za intervju.

(2) Izuzetno od stavka (1) ovog članka, odnos bodova u slučajevima u kojima se promaknuće vrši u činove za koje nije potrebno polagati interni stručni ispit iznosi 70% za procjenu biografije i 30% za intervju.


Članak 28.
(Odluka o promaknuću)

(1) Nakon prijema Liste uspješnih kandidata iz članka 23. stavak (5) ove uredbe, ravnatelj Sudbene policije donosi odluku o promaknuću službenika Sudbene policije, na način da bira jednog od kandidata sa Liste uspješnih kandidata.

(2) Odluka iz stavka (1) ovog članka, se zajedno sa Listom uspješnih kandidata dostavlja svim organizacijskim jedinicama Sudbene policije, radi objave na oglasnoj ploči.

(3) Protiv odluke iz stavka (1) ovog članka, može se izjaviti priziv koji se putem ravnatelja Sudbene policije podnosi Odboru Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, u roku od osam dana od dana objavljivanja odluke.

(4) Kada je priziv podnesen, postupak se obustavlja dok se ne odluči o podnesenim prizivima.


Članak 29.
(Pristup informacijama)

(1) Kandidati u postupku promaknuća imaju pravo uvida u zapisnike Povjerenstva za promaknuće i dokumente na temelju kojih je donesena odluka.

(2) Kopije zapisnika i dokumenata iz stavka (1) ovog članka, na pismeni zahtjev kandidata u postupku će biti dostavljeni sukladno s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br.: 49/06, 76/11 i 89/11).


V - ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 30.


Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o činovima službenika Sudbene policije Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 03/18 i 69/18).


Članak 31.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1662/2020
03. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.