Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 240. sjednici, održanoj 16.10.2020. godine, donosiUREDBU


O IZMJENI UREDBE O UREDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAKONODAVSTVO I USKLAĐENOST SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE


Član 1.


U Uredbi o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/20), članak 32, mijenja se i glasi:

"Poslovi iz člana 6. ove uredbe uređuju se u skladu sa Uredbom o procjeni uticaja propisa ("Službene novine Federacije BiH", broj 67/20)."


Član 2.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1394/2020
16. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.