Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 240. sjednici održanoj 16.10.2020. godine, donosiUREDBU


O INTERVENTNIM MJERAMA ZA POTPORU UGROŽENIM SEKTORIMA GOSPODARSTVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U OKOLNOSTIMA PANDEMIJE COVID-19


POGLAVLJE I – OPĆE ODREDBE


Članak 1.
(Predmet)

Ovom uredbom uređuju se uvjeti za ostvarivanje financijske potpore ugroženim sektorima gospodarstva Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH) u okolnostima pandemije COVID-19, način osiguranja financijskih sredstava za dodjelu financijske potpore, namjena i postupak dodjele financijske potpore, kriteriji za dodjelu, korisnici financijske potpore kao i nadzor i način izvješćivanja.


Članak 2.
(Značenje pojedinih izraza)

Pojmovi navedeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

a) financijska potpora predstavlja dodjelu financijskih sredstva ugroženim sektorima gospodarstva Federacije BiH u okolnostima izazvanim pandemijom COVID-19 koja se uplaćuju na račun korisnika financijske potpore prema kriterijima propisanim ovom uredbom;

b) troškovi poslovanja su porezno priznati rashodi uređeni propisom o porezu na dobit u Federaciji BiH, koji obuhvaćaju sve dokumentirane rashode umanjene za iznos poreza na dodanu vrijednost koji se može odbiti a koje porezni obveznik snosi u svrhu ostvarivanja dobiti ako su pravilno iskazani u financijskim izvješćima;

c) izvoznik je gospodarsko društvo koje je ostvarilo izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u toj godini za koju su dostupna službena godišnja financijska izvješća društva.

d) Oporezivi promet je promet evidentiran putem fiskalnih sistema na serveru Poreske uprave Federacije BiH.


Članak 3.
(Ciljevi)

(1) Opći cilj dodjele financijske potpore ugroženim sektorima gospodarstva Federacije BiH u okolnostima pandemije koronavirusa COVID-19 je očuvanje radnih mjesta, osiguranje potpore likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima te osiguranje žurno potrebne potpore i održavanje konkurentnosti u izvozno orijentiranim sektorima za prevladavanje vanrednih okolnosti koje je izazvala pandemija COVID-19.

(2) Posebni ciljevi su:

a) očuvanje radnih mjesta i osiguranje žurno potrebne likvidnosti u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH;

b) potpora započetim infrastrukturnim projektima modernizacije zračnih luka;

c) potpora održavanju i poboljšanju likvidnosti i održavanju konkurentnosti izvozno orijentiranim granama industrije;

d) potpora održavanju i poboljšanju likvidnosti i održavanju konkurentnosti izvozno orijentiranim subjektima u poljogospodarsko-prehrambenom sektoru za vrijednost vlastite proizvodnje, otkupljenih ili prerađenih poljogospodarsko-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH;

e) potpora održavanju i poboljšanju likvidnosti u sektoru javnog cestovnog prijevoza putnika.


POGLAVLJE II – OPĆI UVJETI ZA DODJELU FINANCIJSKE POTPORE


Članak 4.
(Financijska sredstva)

Ukupna financijska sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Proračun Federacije BiH) za 2020. godinu u iznosu od 90.000.000 KM i raspoređena na razdjele resornih ministarstava iz ove uredbe na način:

a) Federalno ministarstvo okoliša i turizma u iznosu od 30.000.000 KM za dodjelu financijske potpore turističko - ugostiteljskom sektoru;

b) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u iznosu od 20.000.000 KM za dodjelu financijske potpore sektoru prometa i komunikacija;

c) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 10.000.000 KM za dodjelu financijske potpore sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije;

d) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u iznosu od 30.000.000 KM za dodjelu financijske potpore izvoznim gospodarskim društvima.


Članak 5.
(Dodjela sredstava)

(1) Financijska potpora korisnicima se dodjeljuje na temelju općih uvjeta i specifičnih kriterija za svaki sektor u okviru resornih ministarstava iz članka 4. ove uredbe do 31.12.2020. godine, a isplaćuje najkasnije do 31.01.2021. godine.

(2) Resorna ministarstva dužna su sedam dana nakon stupanja na snagu ove uredbe objaviti javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore. Javni poziv se objavljuje na internet stranici resornog ministarstva, a obavijest o objavi javnog poziva u najmanje dvoje dnevnih novina.

(3) Ako korisnik pomoći djeluje u više sektora pravo na financijsku pomoć može ostvariti samo od jednog ministarstva.

(4) Korisnici financijske potpore ne mogu smanjivati broj radnika u razdoblju do 31.12.2020. godine u odnosu na broj uposlenih na dan 30.09.2020. godine, izuzev korisnika financijske potpore u oblasti zračnih luka i željezničkog prometa te javnih poštanskih operatera.

(5) Iznimno od stavka (2) ovog članka, korisnicima kojima se financijska potpora sukladno ovoj uredbi dodjeljuje bez objave javnog poziva (zračne luke, željeznice i javni poštanski operateri) zahtjev za dodjelu financijske potpore podnose resornom ministarstvu u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.


Članak 6.
(Opći uvjeti za prihvatljivost korisnika)

(1) Financijska potpora koja se dodjeljuje putem javnog poziva može se dodijeliti korisniku koji ispunjava sljedeće kumulativne uvjete:

a) korisnik pomoći ima sjedište na teritoriji Federacije BiH;

b) korisnik pomoći je ostvario pad oporezivog prometa od najmanje 40% u razdoblju od 01.04. do 30.09.2020. godine u odnosu na oporezivi promet ostvaren u istom razdoblju u 2019. godini ili je izvoznik koji je u prethodnoj godini ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u toj godini.

(2) Uvjeti iz stavka (1) točka b) ovog članka ne primjenjuju se na banje i lječilišta kao i na korisnike kojima se dodjeljuje izravna financijska potpora sukladno ovoj uredbi te na korisnike koji su osnovani nakon 30.06.2019. godine.


Članak 7.
(Neprihvatljivi korisnici)

(1) Neprihvatljivim korisnicima financijske potpore sukladno ovoj uredbi smatraju se:

a) korisnici koji su u stečaju ili nad kojima je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

b) korisnicima kojima je upućen zahtjev odnosno nalog za povrat dodijeljenih proračunskih sredstava iz prethodnog razdoblja, a koji do dana podnošenja zahtjeva nije realiziran;

c) korisnici koji su nakon 01.08.2020. godine isplatili dividendu/dobit iz prethodnih godina, osim ako je dividenda isplaćena u obliku dionica korisnika pomoći;

d) korisnici koji imaju dospjele, a neizmirene obaveze po osnovu doprinosa, izravnih i neizravnih poreza, zaključno sa 30.06.2020. godine, a za koje nisu zaključeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koji uredno ne izmiruju dospjele obaveze po zaključenom sporazumu;

e) korisnici čiji su glavni računi na koje im se financijska potpora isplaćuje na dan podnošenja zahtjeva blokirani radi provedbe izvršenja na novčanim sredstvima;

f) gospodarska društva sa većinskim državnim kapitalom kao i javna preduzeća na bilo kojem nivou u Federaciji BiH.

(2) Uvjeti iz stavka (1) ovog članka ne primjenjuju se na korisnike kojima se dodjeljuje izravna financijska potpora sukladno ovoj uredbi.


Članak 8.
(Maksimalni dozvoljeni iznos financijske potpore)

(1) Ukupan iznos financijske potpore jednom korisniku koji se dodjeljuje po javnom pozivu ne smije prelaziti iznos od 700.000 KM, za korisnike iz sektora industrije, turističko-ugostiteljskog sektora, sektora poljoprivrede i prehrambene industrije i sektora cestovnog prijevoza putnika.

(2) Ukupan iznos financijske potpore koja se može dodijeliti na osnovu stavka (1) ovog članka se ne odnosi na zračne luke, željeznički prijevoz putnika i javne poštanske operatere.


Članak 9.
(Način raspodjele sredstava u slučaju da su ukupni zahtjevi za dodjelu financijske potpore manji od raspoloživih sredstava)

U slučaju da su ukupni zahtjevi za dodjelu financijske potpore kvalifikovanih korisnika po pojedinim granama odnosno šiframa djelatnosti u sektorima manji od raspoloživih sredstava u tim granama, višak sredstava iz te grane može se rasporediti u drugu granu, odnosno šifru djelatnosti u okviru istog sektora.


Članak 10.
(Namjena financijske potpore)

(1) Sredstva financijske potpore mogu se koristiti isključivo za potporu:

a) održavanja i poboljšanja likvidnosti;

b) održavanja konkurentnosti izvozno orijentiranih grana industrije;

c) provedbe započetih infrastrukturnih projekata od strane javnih poštanskih operatera, željeznica, te u svrhu modernizacije zračnih luka.

(2) Sredstva dodijeljena u svrhu održanja likvidnosti mogu se koristiti isključivo za isplate minimalnih bruto plaća i troškove poslovanja za razdoblje od 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine, uključujući plaćanje naknada za provedbu stručnog nadzora operatora zračnih luka i odobravanje projekata od strane regulatora.

(3) Sredstva dodijeljena za podršku provedbi započetih kapitalnih projekata za modernizaciju zračnih luka u prvih 18 mjeseci od dana dodjele sredstava primarno se koriste za podršku osiguranja i servisiranja kredita koji su namijenjeni za financiranje započetih kapitalnih projekata.


Članak 11.
(Minimalni standardi dodjele financijske potpore)

U postupku pripreme i objave javnog poziva za dodjelu sredstava, selekcije i ocjenjivanja prijava, imenovanju i radu komisija za provedbu javnog poziva, ugovaranja dodjele financijske potpore, javne objave rezultata i izvješćivanja, praćenja namjenskog utroška i evaluacije učinka, resorna ministarstva su dužna pridržavati se Smjernica o minimalnim standardima dodjele proračunskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/18).


Članak 12.
(Mehanizam za dodjelu, praćenje i kontrolu dodijeljene financijske potpore)

Federalni ministar okoliša i turizma, federalni ministar prometa i komunikacija, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i federalni ministar energije, rudarstva i industrije u okviru svojih resora će formirati komisije za poslove: provedba javnog poziva i ocjenu formalno pravnog ispunjavanja uvjeta, bodovanje po uspostavljenim kriterijima i predlaganje visine sredstava, te kontrolu namjenskog utroška sredstava od strane korisnika (u daljem tekstu: Komisija), a sukladno Smjernicama o minimalnim standardima dodjele proračunskih sredstava putem transfera i subvencija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/18).


POGLAVLJE III - SPECIFIČNI UVJETI I NAČIN DODJELE FINANCIJSKE POTPORE TURISTIČKO-UGOSTITELJSKOM SEKTORU


Članak 13.
(Korisnik financijske potpore)

(1) Korisnik financijske potpore je gospodarsko društvo i/ili podružnica/poslovnica subjekta upisa i fizička osoba koja samostalno obavlja registriranu djelatnost u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH, a kojem je prema Klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 (u daljem tekstu: KDBiH 2010), glavna šifra djelatnosti dodijeljena od Federalnog zavoda za statistiku:

a) Šifra djelatnosti 55.10 - razred "Hoteli i sličan smještaj"

b) Šifra djelatnosti 79.11 - razred "Djelatnosti putničkih agencija"

c) Šifra djelatnosti 79.12 - razred "Djelatnosti turoperatora"

d) Šifra djelatnosti 79.90 - u razredu "Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima" u točki 4. "Usluge pružanja pomoći turistima" isključivo podtočka "Djelatnosti turističkih vodiča"

(2) Korisnici financijske potpore pored navedenih u stavu (1) ovog članka su i banje i lječilišta koje će se isključivo za potrebe ove uredbe posmatrati kao posebna šifra odnosno grupa djelatnosti.

(3) Korisnici financijske potpore u turističko-ugostiteljskom sektoru Federacije BiH u skladu s ovom uredbom ne mogu biti: javna preduzeća, udruženja, javne institucije, javne ustanove osim banja i lječilišta, razvojne agencije, agencije, turističke organizacije (zajednice), organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave.


Članak 14.
(Kriteriji za dodjelu financijske potpore)

(1) Financijska potpora korisnicima u turističko - ugostiteljskom sektoru će se dodijeliti na temelju sljedećih kriterija:

a) procentualnom sudjelovanju korisnika iz članka 13. stavak (1) u ukupno ostvarenom oporezivom prometu u 2019. godini za PDV obveznike ili ukupno ostvarenom prometu u 2019. godini za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a, a koji ispunjavaju formalno - pravne uvjete za tu šifru djelatnosti na teritoriji Federacije BiH uz sudjelovanje ovog kriterija u raspodjeli sredstava u iznosu od 60%.

b) procentualnom sudjelovanju broja uposlenih kod korisnika iz članka 13. stavak (1) na dan 30.09.2020. godine u odnosu na ukupan broj uposlenih kod korisnika koji ispunjavaju formalno - pravne uvjete za tu šifru djelatnosti uz sudjelovanje ovog kriterija u raspodjeli sredstava u iznosu od 40%.

c) Korisnici iz članka 13. stavak (2) ostvaruju financijsku pomoć na osnovu broja uposlenih na dan 30.09.2020. godine, za isplate minimalnih bruto plaća i to za razdoblje od 1.10.2020. godine do 31.12.2020. godine.


Članak 15.
(Uvjeti za dodjelu financijske potpore korisnicima koji su osnovani nakon 30.06.2019. godine)

(1) Korisnik financijske potpore koji je osnovan nakon 30.06.2019. godine smatra se kao korisnik koji ispunjava uvjet iz članka 6. stavak (1) točka b) ove uredbe.

(2) Korisnik financijske potpore koji je osnovan nakon 30.06.2019. godine ostvaruje financijsku pomoć na osnovu broja uposlenih na dan 30.09.2020. godine u iznosu koji osigurava isplatu minimalne bruto plaće i to za razdoblje od 1.10.2020. godine do 31.12.2020. godine.


Članak 16.
(Javni poziv)

(1) Federalno ministarstvo okoliša i turizma će objaviti Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore korisnicima iz članka 13. ove uredbe.

(2) Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a obavijest o objavi Javnog poziva u najmanje dvije dnevne novine.

(3) Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

(4) Javnim pozivom će se definirati sljedeće:

a) iznos raspoloživih sredstava za dodjelu financijske potpore;

b) vrijeme trajanja javnog poziva;

c) namjena dodjele sredstava financijske potpore;

d) način prijavljivanja za dodjelu financijske potpore;

e) kriteriji za dodjelu financijske potpore sukladno ovoj uredbi;

f) potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu financijske potpore;


Članak 17.
(Odluka o dodjeli financijske potpore)

(1) Na osnovu provedenog Javnog poziva i kriterija propisanih ovom uredbom, na prijedlog Komisije federalni ministar okoliša i turizma sačinjava prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore subjektima u turističko - ugostiteljskom sektoru i dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije BiH) na razmatranje i usvajanje.

(2) Odluka iz stavka (1) ovog članka sadrži: naziv korisnika financijske potpore i iznos dodijeljenih sredstava na ime financijske potpore.

(3) Odluka iz stavka (1) ovog članka se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.


POGLAVLJE IV - SPECIFIČNI UVJETI I NAČIN DODJELE FINANCIJSKE POTPORE SEKTORU PROMETA I KOMUNIKACIJA


Članak 18.
(Posebni uvjeti za prihvatljivost korisnika financijske potpore)

(1) Korisnik financijske potpore je gospodarsko društvo ili fizička osoba koja samostalno obavlja registriranu djelatnost u sektoru cestovnog javnog prijevoza putnika u Federaciji BiH, a kojem je prema KDBiH 2010, šifra glavne djelatnosti dodijeljena od Federalnog zavoda za statistiku:

a) šifra djelatnosti 49.31: "Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika"

b) šifra djelatnosti 49.39: "Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n."

c) šifra djelatnosti 52.21: "Uslužne djelatnosti u vezi sa kopnenim prijevozom".

(2) Korisnik financijske potpore iz oblasti cestovnog javnog prijevoza putnika ne može biti pravno ili fizička osoba koja obavlja rent-a-car prijevoz, taxi prijevoz, kao ni gospodarska društva u većinskom vlasništvu BiH, Federacije BiH, kantona, grada, općine, kao ni organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave.


Članak 19.
(Specifični uvjeti za dodjelu financijske potpore korisnicima u oblasti javnog cestovnog prijevoza putnika)

(1) Korisnik financijske potpore mora posjedovati licencu za obavljanje javnog cestovnog prijevoza putnika, odnosno važeće rješenje o kategorizaciji autobusne stanice, ako je to glavna djelatnost.

(2) Korisnik financijske potpore može ostvariti financijsku pomoć samo za razdoblje u kojem kumulativno ispunjava sve uvjete iz ove uredbe.

(3) Korisnik financijske potpore koji je osnovan nakon 30.06.2019. godine smatra se kao korisnik koji ispunjava uvjet iz članka 6. stavak (1) točka b) ove uredbe.

(4) Korisniku financijske potpore koji je osnovan nakon 30.06.2019. godine pomoć se dodjeljuje sukladno kriterijima iz ove uredbe.


Članak 20.
(Financijska potpora sektoru cestovnog javnog prijevoza putnika)

Visina financijske potpore sektoru cestovnog javnog prijevoza putnika iznosi 10.000.000,00 KM (desetmilijunakonvertibilnihmaraka), koja će se raspodijeliti korisnicima pomoći na temelju kriterija sukladno ovoj uredbi.


Članak 21.
(Javni poziv)

(1) Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će objaviti Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika.

(2) Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a obavijest o objavi Javnog poziva u najmanje dva dnevna lista.

(3) Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

(4) Javnim pozivom će se definirati sljedeće:

a) iznos raspoloživih sredstava za dodjelu financijske potpore;

b) vrijeme trajanja javnog poziva;

c) namjena dodjele sredstava financijske potpore;

d) način prijavljivanja za dodjelu financijske potpore;

e) kriteriji za dodjelu financijske potpore sukladno Uredbi;

f) potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu financijske potpore.


Članak 22.
(Kriteriji za dodjelu financijske potpore)

(1) Financijska potpora korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika će se dodijeliti na temelju sljedećih kriterija:

a) procentualnom sudjelovanju korisnika u ukupno ostvarenom oporezivom prometu iz djelatnosti prijevoza putnika svih prijavljenih korisnika financijske potpore koji ispunjavaju uvjete iz ove uredbe uz sudjelovanje ovog kriterija u raspodjeli sredstava iz članka 20. ove uredbe u iznosu od 60%;

b) procentualnom sudjelovanju broja uposlenih iz djelatnosti prijevoza putnika kod korisnika na dan 30.09.2020. godine u odnosu na ukupan broj uposlenih kod prijavljenih korisnika koji ispunjavaju uvjete iz ove uredbe na dan 30.09.2020. godine uz sudjelovanje ovog kriterija u raspodjeli sredstava iz članka 20. ove uredbe u iznosu od 40%.


Članak 23.
(Odluka o dodjeli financijske potpore)

(1) Na osnovu provedenog Javnog poziva i kriterija propisanim ovom uredbom, na prijedlog Komisije, federalni ministar prometa i komunikacija sačinjava prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore korisnicima iz sektora javnog cestovnog prijevoza putnika i dostavlja Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

(2) Financijska pomoć iz članka 24., 25. i 26. ove uredbe će se dodijeliti na osnovu odluka o dodjeli financijske potpore koje usvaja Vlada Federacije BiH a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija.

(3) Odluke iz stavka (1) i stavka (2) ovog članka sadrže: naziv korisnika financijske potpore i iznos dodijeljenih sredstava na ime financijske potpore.

(4) Odluke iz stavka (1) i stavka (2) ovog članka se objavljuju u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.


Članak 24.
(Financijska potpora sektoru zračnih luka)

Visina financijske potpore sektoru zračnih luka utvrđuje su u iznosu od 6.000.000 KM, a odnosi se na namjene utvrđene člankom 10. uredbe i raspoređuju na:

- JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo 3.500.000 KM

- JP Međunarodna Zračna luka - aerodrom Mostar d.o.o. 1.000.000 KM

- JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o. 1.000.000 KM

- JP Aerodrom Bihać 500.000 KM


Članak 25.
(Financijska potpora sektoru javnih poštanskih operatera)

Visina financijske potpore sektoru javnih poštanskih operatera iznosi 1.000.000 KM, a odnosi se na namjene utvrđene u članku 10. ove uredbe i raspoređuju na:

- JP BH pošta d.o.o. Sarajevo 600.000 KM

- JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar 400.000 KM


Članak 26.
(Financijska potpora sektoru željezničkog prijevoza putnika)

Visina financijske potpore sektoru željezničkog prijevoza putnika iznosi 3.000.000 KM, a odnosi se na namjene utvrđene člankom 10. ove uredbe i raspoređuje se na:

- JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo 3.000.000 KM.


POGLAVLJE V - SPECIFIČNI UVJETI I NAČIN DODJELE FINANCIJSKE POTPORE POLJOGOSPODARSKO-PREHRAMBENOM SEKTORU


Članak 27.
(Korisnik financijske potpore)

Korisnici financijskih sredstava su izvozno orijentirana gospodarska društva, zadruge, obrti i drugi pravni subjekti iz poljogospodarsko-prehrambenog sektora koji su ostvarili izvoz preko 30% od ukupnog prihoda u prethodnoj godini i koji vrše vlastitu proizvodnju, otkupljuju ili prerađuju poljogospodarsko-prehrambene proizvode sa teritorija Federacije BiH i to:

a) meso i prerađevine od mesa (goveđe, svinjsko, ovčije i kozije)

b) mlijeko i prerađevine od mlijeka,

c) meso peradi i njihove prerađevine,

d) ribe (morske i slatkovodne) i njihove prerađevine,

e) voće i prerađevine od voća,

f) grožđe i masline i njihove prerađevine,

g) povrće i njihove prerađevine,

h) med i drugi pčelarski proizvodi,

i) ljekovito i aromatično bilje i njihove prerađevine,

j) gljive i njihove prerađevine.


Članak 28.
(Kriteriji za dodjelu financijske potpore)

Financijska potpora korisnicima u poljogospodarsko-prehrambenom sektoru će se dodijeliti na temelju sljedećih kriterija:

a) vrijednost izvoza u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine i to procentualnog sudjelovanja u izvozu, formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva u odnosu na ukupnu vrijednost izvoza svih formalno ispravnih zahtjeva za vrijednost vlastite proizvodnje, otkupljenih ili prerađenih poljogospodarsko-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, izračunava se iznos sredstava financijske potpore za svakog podnosioca zahtjeva i to do 60% iznosa od ukupno raspoloživih financijskih sredstava iz članka 4. točka c) ove uredbe;

b) broj uposlenih radnika kod korisnika na dan 30.09.2020. godine i to na bazi procentualnog sudjelovanja formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva korisnika u odnosu na ukupan broj radnika u gospodarskim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljogospodarsko-prehrambenog sektora čiji je zahtjev formalno ispravan. Na osnovu dobijenog procentualnog iznosa, izračunava se iznos sredstava financijske potpore za svakog podnosioca zahtjeva i to do 40% iznosa od ukupno raspoloživih financijskih sredstava iz članka 4. točka c) ove uredbe.


Članak 29.
(Posebni uvjeti za prihvatljivost korisnika)

Posebni uvjeti za dodjelu financijske potpore korisnicima su da je korisnik:

a) Upisan u Registar poljogospodarskih gazdinstava, odnosno registar klijenata (u daljem tekstu: RPG/RK);

b) Registriran kao pravna osoba, zadruga, obrt i drugi pravni subjekti iz poljogospodarsko-prehrambenog sektora i ima prebivalište/sjedište u Federaciji BiH;

c) Izvoznik sukladno članku 2. točka c) Uredbe i da je većinski vlasnik pravne osobe-izvoznika državljanin Bosne i Hercegovine;

d) Izvršio vlastitu poizvodnju, odnosno otkup ili preradu poljogospodarsko-prehrambenih proizvoda sa teritorija Federacije BiH iz članka 27. ove uredbe;

e) Zadruga izvršila zadružnu reviziju sukladno Općem zakonu o zadrugama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar.


Članak 30.
(Javni poziv)

(1) Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će objaviti Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore subjektima iz poljogospodarsko-prehrambenog sektora.

(2) Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a obavijest o objavi Javnog poziva u najmanje dva dnevna lista.

(3) Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

(4) Javnim pozivom će se definirati sljedeće:

a) iznos raspoloživih sredstava za dodjelu financijske potpore po šiframa djelatnosti;

b) vrijeme trajanja javnog poziva;

c) namjena dodjele sredstava financijske potpore;

d) način prijavljivanja za dodjelu financijske potpore;

e) kriteriji za dodjelu financijske potpore sukladno ovoj uredbi;

f) potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu financijske potpore, a koja je propisana ovom uredbom;


Članak 31.
(Odluka o dodjeli financijske potpore)

(1) Na osnovu provedenog Javnog poziva i kriterija propisanim ovom uredbom, na prijedlog Komisije, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sačinjava prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore izvozno orijentiranim gospodarskim društvima, zadrugama, obrtima i drugim pravnim subjektima iz poljogospodarsko-prehrambenog sektora i dostavlja Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

(2) Odluka iz stavka (1) ovog članka sadrži: naziv korisnika financijske potpore i iznos dodijeljenih sredstava na ime financijske potpore.

(3) Odluka iz stavka (1) ovog članka se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.


POGLAVLJE VI - SPECIFIČNI UVJETI I NAČIN DODJELE FINANCIJSKE POTPORE SEKTORU INDUSTRIJE


Članak 32.
(Korisnik financijske potpore)

Korisnik financijske potpore može biti gospodarsko društvo koje kumulativno ispunjava sljedeće kriterije:

1. da je gospodarsko društvo sa sjedištem u Federaciji BiH, osnovano po Zakonu o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), čija je primarna djelatnost proizvodnja u sljedećim granama industrije:

a) metalna, elektro i automobilska industrija;

b) industrija građevinskog materijala i nemetala;

c) drvna, papirna i grafička industrija;

d) proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće;

e) hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike;

2. da je izvoznik sukladno članku 2. točka c) ove uredbe, sa većinskim sudjelovanjem privatnog kapitala.


Članak 33.
(Raspoloživa sredstva za financijsku pomoć po granama industrije)

Raspoloživi iznos sredstava za dodjelu financijske potpore po granama industrije u odnosu na procentualni udio izvoza svake grane u ukupnom izvozu tretiranog sektora industrije Federacije BiH na dan 31.12.2019. godine, iznosi:

a) metalna, elektro i automobilska industrija - 15.078.350 KM;

b) industrija građevinskog materijala i nemetala - 690.000 KM;

c) drvna, papirna i grafička industrija - 5.016.260 KM;

d) proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće - 4.026.840 KM;

e) hemijska i farmaceutska industrija i industrija gume i plastike - 5.188.550 KM.


Članak 34.
(Specifični kriteriji za dodjelu financijske potpore)

(1) Visina iznosa koji se dodjeljuje za financijsku pomoć, izračunava se u odnosu na:

a) vrijednost izvoza u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine i to procentualnog sudjelovanja u izvozu, formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva u odnosu na ukupnu vrijednost izvoza svih formalno ispravnih zahtjeva po granama industrije. Na osnovu dobijenog procentualnog sudjelovanja, izračuna se iznos sredstava za dodjelu za kvalifikovanog korisnika i to u odnosu na 60% iznosa ukupno raspoloživih financijskih sredstava po grani industrije sukladno članku 33. ove uredbe.

b) broj uposlenih kod korisnika na dan 30.09.2020. godine i to na bazi procentualnog sudjelovanja formalno ispravnih pojedinačnih zahtjeva korisnika u odnosu na ukupan broj uposlenih svih formalno ispravnih zahtjeva po granama industrije i na osnovu toga se računa procentualno sudjelovanje svakog formalno ispravnog zahtjeva. Na osnovu dobijenog procentualnog sudjelovanja, izračuna se iznos sredstava za dodjelu za kvalifikovanog korisnika i to u odnosu na 40% iznosa ukupno raspoloživih financijskih sredstava po grani industrije.


Članak 35.
(Javni poziv)

(1) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će objaviti Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijske potpore gospodarskim društvima, izvoznicima, po granama industrije sukladno članku 33. ove uredbe.

(2) Javni poziv će biti objavljen na internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a obavijest o objavi Javnog poziva u najmanje dva dnevna lista.

(3) Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objave obavijesti o objavi Javnog poziva u dnevnim novinama.

(4) Javnim pozivom će se definirati sljedeće:

a) iznos raspoloživih sredstava za dodjelu financijske potpore po granama industrije;

b) vrijeme trajanja javnog poziva;

c) namjena dodjele sredstava financijske potpore;

d) način prijavljivanja za dodjelu financijske potpore;

e) kriteriji za dodjelu financijske potpore sukladno Uredbi;

f) potrebna dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za dodjelu financijske potpore.


Članak 36.
(Odluka o dodjeli financijske potpore)

(1) Na osnovu provedenog Javnog poziva i kriterija propisanih ovom uredbom, na prijedlog Komisije, federalni ministar energije, rudarstva i industrije sačinjava prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore gospodarskim društvima za svaku granu industrije i dostavlja Vladi Federacije BiH na razmatranje i usvajanje.

(2) Odluka iz stavka (1) ovog članka sadrži: naziv korisnika financijske potpore i iznos dodijeljenih sredstava.

(3) Odluka iz stavka (1) ovog članka se objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH" i na internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.


POGLAVLJE VII – UGOVARANJE, NADZOR I IZVJEŠĆIVANJE


Članak 37.
(Ugovor o dodjeli financijske potpore i izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava financijske potpore)

(1) Resorna ministarstva sa korisnikom financijske potpore zaključuju Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

(2) Ugovor iz stavka (1) ovog članka između ostalog obavezno sadrži i sljedeće elemente:

a) ukupan iznos i namjenu sredstava koja se dodjeljuju,

b) dinamiku i načine doznačavanja sredstava,

c) obavezu korisnika pomoći da će po zahtjevu resornog ministarstva u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva izvršiti povrat nezakonito odnosno nenamjenski utrošenih sredstava ili cjelokupan iznos dodijeljene financijske potpore u slučaju propuštanja korisnika financijske potpore da ispuni obaveze iz stavka (3) ovog članka.

d) obavezu korisnika pomoći o izdavanju vlastite mjenice "bez protesta" u svrhu osiguranja povrata neutrošenih ili nezakonito odnosno nenamjenski utrošenih sredstava sukladno stavku (4) ovog članka ili povrata cjelokupnog iznosa dodijeljene financijske potpore u slučaju propuštanja korisnika financijske potpore da ispuni obavezu iz stavka (3) ovog članka.

(3) Korisnik financijske potpore resornom ministarstvu podnosi izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava financijske potpore sukladno odredbama ugovora iz stavka (1) ovog članka najkasnije do 28.02.2021. godine.

(4) Neutrošena sredstva i/ili nezakonito odnosno nenamjenski utrošena sredstva korisnik financijske potpore je u obavezi vratiti u Proračun Federacije BiH u roku od 15 dana od dana upućivanja zahtjeva za povrat sredstava od strane resornog ministarstva odnosno nadležnog organa.


Članak 38.
(Nadzor)

Resorna ministarstva nadziru zakonito i namjensko korištenje dodijeljene financijske potpore, utvrđuju nenamjenski utrošak sredstava te nadziru i provode postupak povrata sredstava u slučaju nezakonitog i nenamjenskog korištenja.


Članak 39.
(Izvješćivanje)

(1) Resorna ministarstva dužna su osigurati detaljno vođenje evidencija o dodjeli financijske potpore sukladno ovoj uredbi. Takve evidencije moraju sadržavati neophodne informacije kako bi se utvrdilo da su ispunjeni svi potrebni uvjeti za dodjelu financijske potpore, namjenski utrošak sredstava i evaluaciju učinka dodjele financijske potpore.

(2) Listu korisnika financijske potpore sa iznosom dodijeljenih sredstava resorna ministarstva dužna su objaviti na internet stranici resornog ministarstva.

(3) Korisnici financijske potpore dužni su dostaviti resornom ministarstvu izvješće o o zakonitom i namjenskom utrošku sredstava najkasnije do 28.02.2021. godine izuzev aerodroma i javnih poštanskih operatera koji su izvješća o zakonitom i namjenskom utrošku sredstava dužni dostaviti resornom ministarstvu do 31.12.2021. godine

(4) Resorna ministarstva dužna su do 15.04.2021. godine Vladi Federacije BiH dostaviti konačno izvješće o dodijeljenoj financijskoj potpori sa analizom učinka iste.

(5) Izvješća iz stavka (4) ovog članka Vlada Federacije BiH dužna je dostaviti Parlamentu Federacije BiH najkasnije do 30.04.2021. godine.


Članak 40.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1393/2020
16. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.