Na temelju članka 21. st. (1) i (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 239. sjednici, održanoj 08.10.2020. godine, donosiUREDBU


O UREDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU


DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE POGLAVLJE I. PREDMET UREDBE, PRAVNI STATUS, RUKOVOĐENJE I OSNOVE ORGANIZACIJE UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Odjeljak A. Predmet uređivanja i pravni status Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošćuČlanak 1.
(Predmet uređivanja)

Ovom uredbom uređuju se pravni status, osnove organizacije, nadležnost, način rada i postupanje Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (u daljem tekstu: Ured), kao samostalne stručne službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije).


Članak 2.
(Pravni status)

Ured kao samostalna stručna služba Vlade Federacije vrši stručne i druge poslove iz oblasti odnosa s javnošću za potrebe Vlade Federacije, stručnih tijela Vlade Federacije, premijera i zamjenika premijera, federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave.


Odjeljak B. Rukovođenje i unutarnja organizacija


Članak 3.
(Postavljenje i razrješenje ravnatelja i pomoćnika ravnatelja Ureda)

(1) Radom Ureda rukovodi ravnatelj.

(2) Ravnatelja Ureda postavlja i razrješava Vlada Federacije sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16).

(3) Ravnatelj za svoj rad i rad Ureda odgovara Vladi Federacije, a u pogledu rukovođenja ima prava i dužnosti rukovoditelja samostalne federalne uprave, odnosno samostalne federalne upravne organizacije.

(4) Ravnatelj Ureda ima pomoćnike. Pomoćnike postavlja i razrješava ravnatelj Ureda, sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(5) Pomoćnici ravnatelja izravno rukovode određenim područjem rada ili određenom organizacijskom jedinicom i vrše stručne poslove utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji.


Članak 4.
(Unutarnja organizacija)

Unutarnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Ureda utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji, kojeg donosi ravnatelj uz suglasnost Vlade Federacije.


POGLAVLJE II. POSLOVI UREDA


Članak 5.
(Nadležnost)

Ured obavlja slijedeće poslove:

a) izradu strategije odnosa s javnošću Vlade Federacije s pravcima, namjerama, ciljevima i načinom upravljanja vladinim komunikacijama;

b) izradu godišnjih akcijskih komunikacijskih planova Vlade Federacije;

c) kontinuiranu i plansku uspostavu komunikacije s javnošću davanjem točnih informacija radi pravovremenog i objektivnog informiranja javnosti o funkciji, ulozi i aktivnostima Vlade Federacije;

d) uspostavu komunikacijskih standarda i naputaka za online komunikaciju s ciljem ostvarivanja dvosmjerne komunikacije i većeg stupnja sporazumijevanja i suradnje sa javnošću;

e) izvještavanje domaće i inozemne javnosti o radu i politikama Vlade Federacije, premijera, dopremijera, ministara, odnosno ministarstava, putem pripremanja i dostavljanja saopćenja za javnost, najava, obavijesti i drugih informativnih materijala, organiziranja tiskovnih konferencija i po potrebi akreditiranja novinara za praćenje rada Vlade Federacije i određenih manifestacija na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine;

f) organiziranje medijskog praćenja rada Vlade Federacije;

g) organiziranje medijskih kampanja i događaja s ciljem promoviranja razvojnih i drugih projekata Vlade Federacije;

h) organiziranje medijskih i javnih nastupa premijera i dopremijera te članova Vlade Federacije;

i) pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja novinara;

j) praćenje i analiza medijskih objava o radu Vlade Federacije, te informiranje Vlade Federacije o sadržini i stajalištima medija i javnosti;

k) upravljanje svim komunikacijskim kanalima Vlade Federacije na internetu (web siteu i službenim računima na društvenim mrežama), te redovito prikupljanje, obrada i plasiranje sadržaja na službenim komunikacijskim kanalima Vlade Federacije;

l) osiguravanje stalnog administriranja web sitea Vlade Federacije, kao i drugih službenih komunikacijskih kanala na društvenim mrežama Vlade Federacije;

m) razvitak i oblikovanje multimedijalnih sadržaja (foto, audio i video materijali) za komunikaciju s javnošću;

n) jačanje interne komunikacije u Vladi Federacije, te koordinacija odnosa s javnošću s federalnim organima i upravnim organizacijama i njihovim službenicima za odnose s javnošću, s ciljem osiguranja dostupnosti i upravljanja informacijama, kao i događajima koji su vezani za poslove komuniciranja;

o) pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja građana, sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11);

p) praćenje provedbe zakona i drugih propisa iz oblasti informiranja i odnosa s javnošću;

q) stručno-operativne i druge poslove koje Uredu, sukladno djelokrugu, povjeri Vlada Federacije ili premijer Federacije Bosne i Hercegovine.


Članak 6.
(Suradnja sa službama za odnose s javnošću i informiranje)

S ciljem unaprjeđenja svoga rada i razmjene iskustava, Ured ostvaruje suradnju sa odgovarajućim službama za odnose s javnošću kantona i odgovarajućom službom za informiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odnosno Biroom za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske.


POGLAVLJE III. POSTUPANJE UREDA KOD ZAHTJEVA ZA SLOBODU PRISTUPA INFROMACIJAMA


Članak 7.
(Postupak sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama)

Kod zahtjeva u kome se zainteresirana osoba poziva na Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11), Ured postupa na slijedeći način:

a) ukoliko je u posjedu informacije, Ured cijeni je li informacija izuzeta od priopćavanja, te ako nije, dopušta pristup informaciji sukladno roku predviđenom zakonom,

b) ukoliko je u posjedu informacije, pa Ured cijeni kako je informacija izuzeta od priopćavanja, donosi rješenje kojim odbija pristup informaciji kojim se predviđa pravo na žalbu,

c) ukoliko Ured nije u posjedu informacije zahtjev dostavlja premijeru, dopremijeru, federalnim ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i stručnim službama na dalje postupanje.


Članak 8.
(Postupak po zahtjevima novinara)

Kod zahtjeva novinara koji traže informacije Ured postupa na način da promptno odgovara ili prosljeđuje postavljena pitanja premijeru, dopremijerima, federalnim ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i stručnim službama ne ograničavajući se rokovima predviđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11).


DIO DRUGI - ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 9.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje važiti Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/07 - Prečišćeni tekst).


Članak 10.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1374/2020
08. listopada 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.