Na osnovu člana 21. st. (1) i (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 239. sjednici, održanoj 08.10.2020. godine, donosiUREDBU


O UREDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU


DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE POGLAVLJE I. PREDMET UREDBE, PRAVNI STATUS, RUKOVOĐENJE I OSNOVE ORGANIZACIJE UREDA VLADE FEDERАCIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Odjeljak A. Predmet uređivanja i pravni status Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošćuČlan 1.
(Predmet uređivanja)

Ovom uredbom uređuju se pravni status, osnove organizacije, nadležnost, način rada i postupanje Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću (u daljem tekstu: Ured), kao samostalne stručne službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije).


Član 2.
(Pravni status)

Ured kao samostalna stručna služba Vlade Federacije vrši stručne i druge poslove iz oblasti odnosa s javnošću za potrebe Vlade Federacije, stručnih tijela Vlade Federacije, premijera i zamjenika premijera, federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave.


Odjeljak B. Rukovođenje i unutrašnja organizacija


Član 3.
(Postavljenje i razrješenje direktora i pomoćnika direktora Ureda)

(1) Radom Ureda rukovodi direktor.

(2) Direktora Ureda postavlja i razrješava Vlada Federacije u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16).

(3) Direktor za svoj rad i rad Ureda odgovara Vladi Federacije, a u pogledu rukovođenja ima prava i dužnosti rukovodioca samostalne federalne uprave, odnosno samostalne federalne upravne organizacije.

(4) Direktor Ureda ima pomoćnike. Pomoćnike postavlja i razrješava direktor Ureda, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(5) Pomoćnici direktora neposredno rukovode određenim područjem rada ili određenom organizacijskom jedinicom i vrše stručne poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.


Član 4.
(Unutrašnja organizacija)

Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Ureda utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, kojeg donosi direktor uz saglasnost Vlade Federacije.


POGLAVLJE II. POSLOVI UREDA


Član 5.
(Nadležnost)

Ured obavlja sljedeće poslove:

a) izradu strategije odnosa s javnošću Vlade Federacije sa pravcima, namjerama, ciljevima i načinom upravljanja Vladinim komunikacijama;

b) izradu godišnjih akcionih komunikacijskih planova Vlade Federacije;

c) kontinuirano i plansko uspostavljanje komunikacije s javnošću davanjem tačnih informacija radi pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti o funkciji, ulozi i aktivnostima Vlade Federacije;

d) uspostavljanje komunikacijskih standarda i uputstava za online komunikaciju s ciljem ostvarivanja dvosmjerne komunikacije i većeg stepena sporazumijevanja i saradnje s javnošću;

e) obavještavanje domaće i strane javnosti o radu i politikama Vlade Federacije, premijera, zamjenika premijera, ministara, odnosno ministarstava, putem pripremanja i dostavljanja saopćenja za javnost, najava, obavijesti i drugih informativnih materijala, organiziranja press konferencija i po potrebi akreditiranja novinara za praćenje rada Vlade Federacije i određenih manifestacija na području Federacije Bosne i Hercegovine;

f) organizovanje medijskog praćenja rada Vlade Federacije;

g) organizovanje medijskih kampanja i događaja u cilju promoviranja razvojnih i drugih projekata Vlade Federacije;

h) organizovanje medijskih i javnih nastupa premijera i zamjenika premijera te članova Vlade Federacije;

i) pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja novinara;

j) praćenje i analiza medijskih objava o radu Vlade Federacije, te informiranje Vlade Federacije o sadržaju i stajalištima medija i javnosti;

k) upravljanje svim komunikacijskim kanalima Vlade Federacije na internetu (web site- u i službenim računima na društvenim mrežama), te redovno prikupljanje, obrada i plasiranje sadržaja na službenim komunikacijskim kanalima Vlade Federacije;

l) obezbjeđivanje stalnog administriranja web site-a Vlade Federacije, kao i drugih službenih komunikacijskih kanala na društvenim mrežama Vlade Federacije;

m) razvoj i oblikovanje multimedijalnih sadržaja (foto, audio i video materijali) za komunikaciju s javnosti;

n) jačanje interne komunikacije u Vladi Federacije, te koordinacija odnosa s javnošću sa federalnim organima i upravnim organizacijama i njihovim službenicima za odnose s javnošću, u cilju obezbjeđenja dostupnosti i upravljanja informacijama, kao i događajima koji su vezani za poslove komuniciranja;

o) pripremanje i davanje odgovora i informacija na pitanja građana, u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11);

p) praćenje provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti informiranja i odnosa sa javnošću;

r) stručno-operativne i druge poslove koje Uredu, u skladu sa djelokrugom, povjeri Vlada Federacije ili premijer Federacije Bosne i Hercegovine.


Član 6.
(Saradnja sa službama za odnose s javnošću i informiranje)

S ciljem unaprjeđenja svoga rada i razmjene iskustava, Ured ostvaruje saradnju sa odgovarajućim službama za odnose s javnošću kantona i odgovarajućom službom za informiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine odnosno Biroom za odnose s javnošću Vlade Republike Srpske.


POGLAVLJE III. POSTUPANJE UREDA KOD ZAHTJEVA ZA SLOBODU PRISTUPA INFROMACIJAMA


Član 7.
(Postupak u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama)

Kod zahtjeva u kome se zainteresovano lice poziva na Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11), Ured postupa na sljedeći način:

a) ukoliko je u posjedu informacije, Ured cijeni da li je informacija izuzeta od saopštavanja, te ako nije, dozvoljava pristup informaciji u skladu sa rokom predviđenim zakonom,

b) ukoliko je u posjedu informacije, pa Ured cijeni da je informacija izuzeta od saopštavanja, donosi rješenje kojim odbija pristup informaciji kojim se predviđa pravo na žalbu,

c) ukoliko Ured nije u posjedu informacije zahtjev dostavlja premijeru, zamjenicima premijera, federalnim ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i stručnim službama na dalje postupanje.


Član 8.
(Postupak po zahtjevima novinara)

Kod zahtjeva novinara koji traže informacije Ured postupa na način da promptno odgovara ili prosljeđuje postavljena pitanja premijeru, zamjenicima premijera, federalnim ministarstvima, upravama, upravnim organizacijama i stručnim službama ne ograničavajući se rokovima predviđenim Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11).


DIO DRUGI - ZAVRŠNE ODREDBE


Član 9.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje važiti Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/07 - Prečišćeni tekst).


Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1374/2020
08. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.