Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 234. sjednici, održanoj 03.09.2020. godine, donosiUREDBU


O USPOSTAVI, PROCEDURI I KRITERIJIMA DODJELE FEDERALNIH NAGRADA ZA NAUKU


I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovom uredbom uspostavljaju se federalne nagrade za znanost, te definira procedura i kriteriji za njihovu dodjelu, kao i iznosi za pojedine vrste nagrada.


Članak 2.


Federalne nagrade za nauku dodjeljuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za iznimno značajna dostignuća u znanstveno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za iskazane uspjehe u primjeni rezultata znanstveno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada, koje su postigli znanstvenici i istraživači (u daljem tekstu: kandidati za nagradu).

Nagrade iz stavka (1) ovog članka dodjeljuju se državljanima Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Članak 3.


Federalne nagrade za znanost (u daljem tekstu: nagrade) su:

a) nagrada za životno djelo,

b) godišnja nagrada za znanost,

c) godišnja nagrada za mlade istraživače,

d) godišnja nagrada za popularizaciju i promociju nauke.

Nagrade iz stavka (1) ovog članka sastoje se od novčanog iznosa i povelje. Kada se godišnja nagrada dodjeljuje grupi znanstvenika, svakom od nagrađenih dodjeljuje se povelja, a novčani iznos nagrade dijele nagrađeni na jednake dijelove.


II. NAGRADE


Članak 4.


Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupni znanstvenno-istraživački, odnosno istraživačko-razvojni rad koji predstavlja njihov osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstveno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.

Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo. Nagrada za životno djelo istom kandidatu može se dodijeliti samo jednom.


Članak 5.


Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za:

a) značajno znanstveno dostignuće,

b) znanstveno otkriće,

c) primjenu rezultata znanstveno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.


Članak 6.


Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće dodjeljuje se znanstvenicima istraživačima za istaknuti znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno doprinose proširenju postojećih znanstvenih spoznaja.

Godišnja nagrada može se dodijeliti i za istaknuto znanstveno djelo objavljeno u godini za koju se dodjeljuje nagrada ili za uspjeh u primjeni rezultata vlastitog znanstveno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog rada.


Članak 7.


Godišnja nagrada za znanstveno otkriće dodjeljuje se za međunarodno prepoznati znanstveni rad koji je proizveo evidentan pomak u okviru određene znanstvene oblasti.


Članak 8.


Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstveno-istraživačkog i istraživačko- razvojnog rada dodjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u prepoznatljivom kvalitetu i rasprostranjenosti primjene.


Članak 9.


Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za sljedeće znanstvene oblasti:

a) prirodne nauke,

b) biomedicinske nauke,

c) tehničke nauke,

d) biotehničke nauke,

e) društvene nauke,

f) humanističke nauke.

Svake godine može se dodijeliti po jedna nagrada za svaku znanstvenu oblast iz stavka (1) ovog članka.


Članak 10.


Godišnja nagrada za istaknuti rad mladih istraživača dodjeljuje se mladim istraživačima starosti do 32 godine (napunjene u godini za koju se dodjeljuje nagrada) koji su se posebno istakli u znanstvenom radu, objavili zapaženi članak u referentnom međunarodnom znanstvenom časopisu, znanstvenu knjigu sa međunarodnim recenzijama ili dobili relevantno međunarodno priznanje za dostignuće u području nauke. Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za mlade istraživače.


Članak 11.


Godišnja nagrada za popularizaciju i promociju znanosti dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije. Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za popularizaciju i promociju znanosti.


Članak 12.


Godišnje nagrade dodjeljuju se za uspjehe ostvarene u prethodnoj godini u odnosu na godinu u kojoj se raspisuje natječaj.


III. OBLIK NAGRADE ZA ZNANOST


Članak 13.


Nagrade za znanost utvrđuju se u sljedećim iznosima:

a) nagrada za životno djelo

10.000,00 KM,

b) godišnja nagrada za znanost

5.000,00 KM,

c) godišnja nagrada za mlade istraživače

5.000,00 KM,

d) godišnja nagrada za popularizaciju i promociju znanosti

2.000,00 KM.

 
Članak 14.


Povelja je u crnom kožnom omotu, dimenzija 31x22 cm. Na koricama omota je grb Bosne i Hercegovine i natpis Federalna nagrada za znanost, ispisan na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini, latinicom i ćirilicom, zlatno-žutom bojom. Na povelji je, pored natpisa: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, te naznake vrste nagrade i osobnih podataka laureata, žig Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (u daljem tekstu: Ministarstvo) i potpis federalnog ministra obrazovanja i nauke.


IV. POSTUPAK DODJELE NAGRADA


Članak 15.


Nagrade se dodjeljuju svake godine za Dan znanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Članak 16.


Natječaj za dodjelu nagrada u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje Ministarstvo. Natječaj iz stavka (1) ovog članka objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH" i najmanje dva javna glasila.


Članak 17.


Natječaj iz prethodnog članka raspisuje se svake godine najkasnije do kraja mjeseca travnja, a ostaje otvoren 30 dana od dana objave.


Članak 18.


Prijedlog za dodjelu nagrada mogu podnijeti: akademije znanosti i umjetnosti, univerziteti i njihove organizacijske jedinice, visoke škole, znanstvene ustanove, znanstveno-istraživački i istraživačko-razvojni instituti, tehnološki parkovi i druge pravne osobe registrirane za obavljanje znanstveno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti, koja imaju sjedište na području Federacije Bosne i Hercegovine. Prijedlozi se podnose putem kantonalnih ministarstava nadležnih za nauku.


Članak 19.


Jedan predlagatelj može podnijeti prijedlog samo jednog kandidata za određenu vrstu nagrade. Prijedlog za dodjelu nagrade dostavlja se sa pisanim obrazloženjem iz koga je vidljiv znanstveni doprinos kandidata za određenu vrstu nagrade s potpisom i podacima osobe koja je obrazloženje sačinila. Uz pisano obrazloženje obvezno se dostavlja sljedeća dokumentacija: biografija i bibliografija kandidata; uvjerenje o državljanstvu; potvrda prebivališta; podaci o djelatnosti kandidata, te dokazi (originali ili ovjerene kopije) o ostvarenjima i dostignućima kandidata u oblasti znanosti i istraživanja na domaćem i međunarodnom planu.

Prijedlog se neće uzeti u razmatranje ako:

a) dokumentacija nije potpuna,

b) prijedlog nema obrazloženja,

c) predlagatelj dostavi prijedlog više kandidata za određenu vrstu nagrade,

d) prijedlog nije podnesen putem kantonalnog ministarstva nadležnog za nauku.


Članak 20.


Sve pravovremeno prispjele uredne prijedloge razmatra i o njima daje mišljenje Savjet za znanost Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke (u daljem tekstu: Savjet). Ministarstvo nakon završenog postupka evidentiranja i obrade dostavlja uredne prijedloge Savjetu najkasnije 20 dana od dana zatvaranja natječaja. Savjet će u roku od 90 dana od dana prijema prijedloga sačiniti preliminarni prijedlog za dodjelu nagrada i dostaviti ga federalnom ministru obrazovanja i nauke (u daljem tekstu: Ministar).


Članak 21.


Konačan prijedlog za dodjelu nagrada utvrđuje Ministar. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi odluku o dodjeli nagrada, na prijedlog Ministra. Nagrade uručuje Ministar na posebnoj, svečanoj sjednici Savjeta.


Članak 22.


Sredstva za nagrade i ostale troškove vezane za dodjelu nagrada osiguravaju se u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu, putem Ministarstva.


Članak 23.


Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vodi evidenciju o dodijeljenim nagradama.


V. ZAVRŠNA ODREDBA


Članak 24.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2021. godine.

V. broj 1271/2020
03. rujna 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.