Na temelju članka 6. stavak (3) Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 235. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, donosiUREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O DOPUNSKIM POSLOVIMA TEMELJNE DJELATNOSTI I POSLOVIMA POMOĆNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI TIJELA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU NAMJEŠTENICI


Članak 1.


U Uredbi o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/05 i 29/06) u članku 14., iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:

"(2) Ukoliko određeno lice posjeduje viši razinu školske odnosno stručne spreme u odnosu na vrstu i razinu školske odnosno stručne spreme koja se traži pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu državne službe, smatra se da ispunjava uvjete koji se odnose na traženi nivo i vrstu školske odnosno stručne spreme".


Članak 2.


Članak 19. mijenja se i glasi:


"Članak 19.

(1) Kao radni staž predviđen u članku 15. ove uredbe, računa se radni staž ostvaren poslije završene više odnosno srednje škole, s tim da se u radni staž računa i vježbenički staž, te staž ostvaren kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavljen sukladno zakonu.

(2) U radni staž iz stavka (1) ovog člana računa se i radni staž ostvaren na poslovima više razine školske odnosno stručne spreme u odnosu na razinu i vrstu školske odnosno stručne spreme koja se traži pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u tijelu državne službe".


Članak 3.


U članku 20., stavak (3) mijenja se i glasi:

"(3) Stručni ispit polažu i kandidati koji su, sukladno zakonu, ostvarili staž kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa".


Članak 4.


U članku 23., u stavku (2) riječi: "što se vrši aktom organa navedenih u članku 41. Zakona o namještenicima", brišu se.


Članak 5.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1235/2020
10. rujna 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.