Na osnovu člana 6. stav (3) Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05), na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 235. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, donosiUREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O DOPUNSKIM POSLOVIMA OSNOVNE DJELATNOSTI I POSLOVIMA POMOĆNE DJELATNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE KOJE OBAVLJAJU NAMJEŠTENICI


Član 1.


U Uredbi o dopunskim poslovima osnovne djelatnosti i poslovima pomoćne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju namještenici ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/05 i 29/06) u članu 14., iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Ukoliko određeno lice posjeduje viši nivo školske odnosno stručne spreme u odnosu na vrstu i nivo školske odnosno stručne spreme koja se traži pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu državne službe, smatra se da ispunjava uslove koji se odnose na traženi nivo i vrstu školske odnosno stručne spreme".


Član 2.


Član 19. mijenja se i glasi:


"Član 19.

(1) Kao radni staž predviđen u članu 15. ove uredbe, računa se radni staž ostvaren poslije završene više odnosno srednje škole, s tim da se u radni staž računa i pripravnički staž, te staž ostvaren kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavljen u skladu sa zakonom.

(2) U radni staž iz stava (1) ovog člana računa se i radni staž ostvaren na poslovima višeg nivoa školske odnosno stručne spreme u odnosu na nivo i vrstu školske odnosno stručne spreme koja se traži pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u organu državne službe".


Član 3.


U članu 20., stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Stručni ispit polažu i kandidati koji su, u skladu sa zakonom, ostvarili staž kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa".


Član 4.


U članu 23., u stavu (2) riječi: "što se vrši aktom organa navedenih u članu 41. Zakona o namještenicima", brišu se.


Član 5.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1235/2020
10. septembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.