Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 61. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 231. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, donosiUREDBU


O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovom uredbom uređuje se sadržaj i način vođenja podataka, kao i zaštita i dostupnost tih podataka koji se vode u Registru zaposlenih u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, grada i općine te drugim organima i službama (u daljem tekstu: Registar), osim ako posebnim kantonalnim propisima nije uređeno drugačije.


Član 2.
(Organi državne službe i zaposleni)

(1) Organi državne službe u smislu ove uredbe su organi uprave i upravne organizacije i drugi organi i službe iz člana 74. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U-13/16 - u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi).

(2) Zaposleni u smislu ove uredbe su državni službenici i namještenici u organima državne službe iz stava (1) ovog člana.


Član 3.
(Značenje pojedinih izraza)

Pojedini izrazi u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

a) Registar predstavlja skup podataka o zaposlenim u organima državne službe i uspostavlja se u cilju uspostave kvalitetnog i učinkovitog sistema upravljanja ljudskim resursima i praćenja broja zaposlenih.

b) Vođenje Registra podrazumijeva unos podataka u Registar te dalja obrada i kontrola podataka od strane ovlaštenih lica Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).

c) Korisnici podataka iz Registra su lica koja imaju ovlašteni pristup Registru iz organa državne službe i koja koriste podatke iz Registra za potrebe izvještavanja i dalju vlastitu obradu.

d) Elektronski karton zaposlenika (u daljem tekstu: e-karton) predstavlja lični dosje zaposlenog u organu državne službe.


POGLAVLJE II - SADRŽAJ I VOĐENJE REGISTRA


Član 4.
(Sadržaj Registra)

(1) Registar sadrži sljedeću vrstu podataka:

a) osnovne podatke o organu državne službe,

b) podatke o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe,

c) podatke o radno-pravnim odnosima i drugim statusnim pitanjima,

d) podatke o radnom vremenu zaposlenika,

e) podatke o ocjeni rada zaposlenih,

f) podatke o disciplinskoj odgovornosti,

g) podatke o stručnom usavršavanju,

h) podaci o imovini,

i) e-karton zaposlenika.

(2) Detaljan sadržaj podataka iz stava (1) ovog člana utvrđen je u Prilogu 1.

(3) Registar sadrži izvještaje po vrstama podataka iz stava (1) ovog člana, a može da sadrži i druge podatke određene zakonom ili drugim propisima.

(4) Podatke iz stava (1) tačka b) ovog člana organi državne službe u obavezi su da dostavljaju Agenciji u formi važećeg pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, kao i sve naknadne izmjene i dopune, u roku od osam dana od dana nastanka promjene, elektronskim putem ili na drugi način kako utvrdi Agencija.

(5) Podatke iz stava (1) tačka i) ovog člana organi državne službe u obavezi su da dostavljaju Agenciji u formi e-kartona zaposlenika iz Priloga 2., u roku od osam dana od dana nastanka podataka ili promjene, elektronskim putem ili na drugi način kako utvrdi Agencija.

(6) Organ državne službe je u obavezi da na traženje Agencije dostavi odgovarajuće podatke iz stava (1) ovog člana.


Član 5.
(Vođenje Registra i obaveze Agencije)

(1) Agencija uspostavlja i vodi Registar u elektronskom obliku uz pomoć informatičke web aplikacije https://hrmis.adsfbih.gov.ba.

(2) Agencija je u obavezi da vrši kontrolu podataka i prati promjene nastale kretanjem zaposlenih unutar organa državne službe.

(3) Agencija ima obavezu izvještavanja o stanju kadrova u organima državne službe u skladu sa članom 64. stav (2) tačka f) Zakona o državnoj službi.


Član 6.
(Korisnici Registra i obaveze organa državne službe)

(1) Agencija daje na korištenje podatke iz Registra organima državne službe u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti Iičnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11-Ispr.).

(2) Pravo pristupa podacima u Registru imaju samo osobe sa ovlaštenjem iz organa državne službe.

(3) Organi državne službe su u obavezi imenovati najmanje jednu osobu ovlaštenu za pristup Registru.

(4) Agencija je u obavezi da otvori korisničke naloge i izradi upute kojim će se urediti praktičan pristup i korištenje Registra za organe državne službe.

(5) Rukovodioci organa državne službe odgovorni su za osiguranje kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uslova za korištenje podataka iz Registra.


POGLAVLJE III - OBRADA I ZAŠTITA PODATAKA


Član 7.
(Obrada i zaštita podataka)

(1) Propisi iz oblasti zaštite ličnih podataka i informatičke sigurnosti primjenjuju se u procesu prikupljanja i obrade podataka u Registru.

(2) Uz svaku obradu podatka, odnosno unos, promjenu, brisanje ili pregled upisuje se korisnik koji je izvršio obradu.


Član 8.
(Prava zaposlenika)

Svaki zaposlenik ima pravo uvida u one podatke iz Registra koji se na njega odnose te u popis osoba koje pristupaju njegovim podacima.


POGLAVLJE IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 9.
(Upotreba rodno osjetljivog jezika)

Riječi koje se koriste u ovoj uredbi u jednom rodu (muškom ili ženskom) odnose se na oba spola.


Član 10.
(Prilozi)

Sastavni dio ove uredbe čine Prilog 1 i Prilog 2 koji se nalaze u prilogu ove uredbe.


Član 11.
(Stručna pomoć korisnicima Registra)

(1) Svi organi državne službe će dostaviti Agenciji imena i kontakt podatke osoba iz člana 6. stav (2) ove uredbe najkasnije trideset (30) dana od stupanja na snagu ove uredbe.

(2) U roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe Agencija će pružiti stručnu pomoć za korisnike Registra, osobama iz stava (1) ovog člana.

(3) Sadržaj Registra za organ državne službe postaje operativan 15 dana nakon pružene stručne pomoći iz stava (2) ovog člana i izvršene revizije podataka za zaposlenike organa državne službe koja čini sastavni dio pružene stručne pomoći od strane Agencije.


Član 12.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o Registru državnih službenika ("Službene novine Federacije BiH" broj 60/13).


Član 13.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1046/2020
23. jula/srpnja 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.
Prilog 1 - Sadržaj podataka iz Registraa) Osnovni podaci o organu državne službeOrgan državne službe - osnovno


- Identifikacijski broj organa državne službe– TIN
- Naziv organa državne službe
- Tip organa državne službe (organi uprave i upravne organizacije)


Organ državne službe – nivo vlasti


- Općina
- Grad
- Kanton
- Entitet


Organ državne službe - sjedište


- Naziv kantona
- Naziv općine
- PTT broj i mjesto


Organ državne službe – adresa i kontakt informacije


- Ulica
- Broj
- Telefon
- Fax
- Web
- E-mail


b) Podaci o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji


- Šifra pravilnika
- Naziv pravilnika
- Datum važenja od
- Datum važenja do
- Dokument (važeći pravilnik o unutrašnjoj organizaciji)
- Saglasnost vlade (datum i broj saglasnosti)


Podaci o organizacionim jedinicama Podaci o radnim mjestima Shematski prikaz-grafikon organa državne službe c) Podaci o radnopravnim odnosima i drugim statusnim pitanjima Podaci o zaposleniku


- Ime
- Prezime
- JMBG
- Ime jednog roditelja
- Djevojačko prezime
- Pol
- Kategorija radnog mjesta
- Državljanstvo
- Nacionalnost
- Datum rođenja
- Mjesto rođenja
- Općina rođenja
- Općina rođenja u inostranstvu
- Država rođenja
- Podaci o prebivalištu
- Mjesto prebivališta
- Adresa prebivališta
- Adresa boravišta
- Broj službenog telefona
- Službeni e-mail


Podaci o obrazovanju zaposlenika


- Naziv ustanove
- Sjedište ustanove
- Broj diplome
- Datum izdavanja diplome
- Datum diplomiranja
- Vrsta obrazovanja
- Ciklus visokog obrazovanja
- Stručno zvanje
- Odsjek/smjer
- Broj nostrifikacije
- Datum nostrifikacije
- Rješenje nostrifikacije izdato od
- Broj ECTS bodova


Podaci o naučnim zvanjima


- Naučno zvanje
- Broj diplome
- Datum diplome
- Datum sticanja naučnog zvanja
- Diploma izdata od


Podaci o stručnom ispitu za rad u organima državne službe


- Stručni ispit
- Broj uvjerenja
- Datum uvjerenja
- Datum polaganja ispita
- Uvjerenje izdato od institucije


Podaci o posebnom ispitu za rad u organima državne službe


- Poseban ispit
- Broj uvjerenja
- Datum uvjerenja
- Datum polaganja ispita
- Uvjerenje izdato od institucije


Vještine i posebna znanja (jezici, informatika, vozačka dozvola, ostalo)


- Vrsta vještine
- Nivo vještine
- Uvjerenje izdato od institucije
- Broj uvjerenja/diplome
- Datum uvjerenja/diplome
- Komentar


Zasnivanje radnog odnosa


- Akt kojim se zasniva radni odnos
- Broj akta
- Datum akta
- Datum stupanja na dužnost
- Krivični postupak uvjerenje – institucija
- Broj uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka
- Datum izdavanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka
- Način zasnivanja radnog odnosa
- Radni odnos na (ne)određeno
- Položio zakletvu vjernosti
- Datum početka probnog rada
- Obračunati radni staž – vrsta (penzioni (mirovinski) staž)
- Obračunati radni staž - godina
- Obračunati radni staž - mjeseci
- Obračunati radni staž - dana
- Napomena


Prethodno radno iskustvo


- Poslodavac
- Sjedište poslodavca
- Organ državne službe
- Period zaposlenja
- Radno vrijeme
- Opis poslova
- Stečeno radno iskustvo
- Ostvareni radni staž
- Staž osiguranja
- Penzioni staž
- Staž sa uvećanim trajanjem
- Država gdje je ostvaren staž u drugoj državi
- Staž ostvaren u drugim državama
- Tip posebnog staža
- Poseban staž


Obuke i usavršavanja


Podaci po organu i zaposleniku
- Naziv obuke
- Vrsta obuke
- Opis obuke
- Oblast obuke
- Tema obuke
- Organizator obuke
- Period pohađanja
- Stečena znanja


Prestanak radnog odnosa


- Akt kojim je prestao radni odnos
- Broj akta
- Datum prestanka radnog odnosa
- Razlog prestanka radnog odnosa
- Broj rješenja kojim je prestao radni odnos
- Datum rješenja kojim je prestao radni odnos
- Napomena


d) Podaci o radnom vremenu zaposlenika


- Ime i prezime
- Organ državne službe
- Vrsta odsustva
- Datum odsustva
- Pregled odsustva po zaposleniku
- Pregled odsustva po organu državne službe


e) Podaci o ocjeni rada zaposlenih


- Zaposlenik
- Radno mjesto
- Organ državne službe
- Vrsta ocjenjivanja
- Period ocjenjivanja od
- Period ocjenjivanja do
- Ciljevi- prosjek ocjena
- Ponašajne kompetencije – prosjek ocjena
- Ukupna ocjena radnog učinka (brojčano/deskriptivno)
- Rješenje o ocjeni rada (broj i datum)
- Neposredno nadređeni
- Pretpostavljeni neposredno nadređenom
- Rukovodilac organa državne službe
- Profesionalni razvoj: oblast znanja i ponašajne kompetencije


f) Podaci o disciplinskoj odgovornosti


- Podaci o disciplinskoj odgovornosti
- Članovi disciplinske komisije
- Medijatori organa državne službe
- Povrede službenih dužnosti
- Disciplinske mjere


g) Podaci o stručnom usavršavanju


- Ime i prezime zaposlenog
- Naziv obuke
- Vrsta obuke
- Program obuke
- Organ uprave
- Podaci o predavaču


h) Podaci o imovini zaposlenika


- Podaci o zaposleniku
- Ukupni prihodi
- Ukupna sredstva
- Ukupne obaveze