Na osnovu člana 193. stav (2) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog direktora Federalne uprave civilne zaštite,, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 209. sjednici, održanoj 06.02.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O VRSTI, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU

PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

I - OSNOVNE ODREDBE

 

 

Član l.

(Predmet uredbe)

 

 

Ovom uredbom utvrđuju se vrste, kriteriji i izgled priznanja i nagrada civilne zaštite za naročito uspješan rad, djela i zasluge u oblasti zaštite i spašavanja, kao i postupak za dodjelu i vođenje evidencije o dodijeljenim priznanjima i nagradama civilne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

 

 

Član 2.

(Subjekti kojima se dodjeljuju priznanja i nagrade civilne zaštite)

 

 

(1)   Priznanja i nagrade civilne zaštite dodjeljuju se građanima, udruženjima građana, humanitarnim i drugim organiza­cijama, javnim ustanovama, privrednim društvima i drugim pravnim licima, štabovima, jedinicama i povjerenicima civilne zaštite, službama zaštite i spašavanja, federalnim i kantonalnim ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama, službama za upravu općina i grada, kao i stranim državljanima, međunarodnim vladinim i nevladi­nim organizacijama, udruženjima i institucijama (u daljem tekstu: pojedinci i kolektivi).

(2)    Priznanja i nagrade civilne zaštite pojedincima i kolekti­vima iz stava (1) ovog člana dodjeljuju se svake godine na svečanoj sjednici Federalnog, kantonalnog, općinskog odnosno gradskog štaba civilne zaštite u povodu 1. marta, Dana civilne zaštite Federacije.

(3)    Izuzetno, direktor Federalne uprave civilne zaštite, direktor kantonalne uprave civilne zaštite, općinski načelnik i gradonačelnik, može dodijeliti pisanu pohvalu i zahvalnicu iz člana 3. stav (2) tač. c) i d) ove uredbe i u drugim prilikama tokom godine.

(4)    Priznanja i nagrade civilne zaštite mogu se dodijeliti pojedincima i posthumno na način da se uruče članovima uže porodice.

 

II - VRSTE, KRITERIJI ZA DODJELU I IZGLED PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

Član 3.

(Vrste priznanja i nagrada civilne zaštite)

 

 

(1)    Priznanja i nagrade civilne zaštite dodjeljuju se kao pojedinačne i kolektivne i imaju za cilj opće poštovanje i isticanje pojedinaca i kolektiva.

(2)    Priznanja i nagrade iz stava (l) ovog člana su:

a)     Plaketa civilne zaštite,

b)     Značka civilne zaštite,

c)     Pisana pohvala civilne zaštite,

d)     Pisana zahvalnica civilne zaštite i

e)     Novčana nagrada.

 

 

Član 4.

(Kriteriji za dodjelu plakete civilne zaštite)

 

 

Plaketa civilne zaštite (u daljem tekstu: Plaketa) dodjeljuje se pojedincima i kolektivima koji su ispojjili izuzetnu hrabrost, humanost i samopožrtvovanje u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (u daljem tekstu: zaštita i spašavanje) ili nesebičnim radom i angažovanjem dali izuzetan doprinos u organizovanju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja u Federaciji.

 

 

Član 5.

(Kriteriji za dodjelu značke civilne zaštite)

 

 

Značka civilne zaštite (u daljem tekstu: Značka) dodjeljuje se pojedincima za ispoljenu hrabrost u zaštiti i spašavanju ili postignute značajne rezultate u radu na organizovanju, opremanju i jačanju sistema zaštite i spašavanja u Federaciji.

 

 

Član 6.

(Kriteriji za dodjelu pisane pohvale civilne zaštite)

 

 

Pisana pohvala civilne zaštite (u daljem tekstu: Pohvala) dodjeljuje se službama zaštite i spašavanja, jedinicama civilne zaštite, vatrogasnim jedinicama i drugim strukturama zaštite i spašavanja, kao i pojedincima isključivo za:

a)     poseban doprinos u rukovođenju akcijama zaštite i spašavanja,

b)     uloženi rad, zalaganje i ostvarene natprosječne rezultate koji su postignuti samostalno ili zajedničkim djelovanjem tokom angazovanja u akcijama zaštite i spašavanja na izvršavanju konkretnih zadataka.

 

 

Član 7.

(Kriteriji za dodjelu pisane zahvalnice civilne zaštite)

 

 

Pisana zahvalnica civilne zaštite (u daljem tekstu: Zahvalni­ca) dodjeljuje se pojedincu, pravnom licu i drugim domaćim i međunarodnim organizacijama izvan organizovanih struktura zaštite i spašavanja za ostvarenu saradnju, pruženu podršku i pomoć koja je bila od izuzetnog značaja za organizaciju, razvoj i izgradnju sistema zaštite i spašavanja na način da su:

a)     osigurali određena materijalno - tehnička sredstva i opremu za potrebe civilne zaštite,

b)     donirali značajna materijalno - tehnička sredstva i opremu za potrebe civilne zaštite,

c)     uspješni u području inovacija za razvoj novih materijalno - tehničkih sredstava i opreme,

d)     objavili naučne i druge stručne radove kojim se doprinosi unapređenju rada struktura civilne zaštite ili sistema zaštite i spašavanja.

 

 

Član 8.

(Kriterij za dodjelu novčane nagrade)

 

 

(1)   Novčana nagrada civilne zaštite dodjeljuje se državnim službenicima i namještenicima organa civilne zaštite za:

a)     izuzetno uspješno obavljene zadatke i ostvarene natprosječne rezultate od značaja za unapređenje organizacije i fimkcionisanja sistema zaštite i spašavanja,

b)     posebne zasluge u realizaciji međunarodnih, regional­nih i drugih projekata u području zaštite i spašavanja,

c)     objavljen naučni ili stručni rad kojim se doprinosi unapređenju rada struktura civilne zaštite ili sistema zaštite i spašavanja,

d)     promovisanje humanitarnih i volonterskih akcija zaštite i spašavanja, kao i

e)     uspješan rad i rezultate postignute tokom trajanja radnog odnosa u organu civilne zaštite.

(2)    Visinu novčane nagrade utvrđuje direktor Federalne uprave civilne zaštite, direktor kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinski načelnik i gradonačelnik do iznosa jedne prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji.

 

 

Član 9.

(Izgled Plakete)

 

 

(1)    Plaketa se sastoji od okrugle metalne ploče prečnika 97 mm i debljine 4 mm na kojoj je utisnut znak civilne zaštite Federacije (plave, narandžaste i bijele boje), a koja je pričvršćena na drvenu ploču dimenzija 218x180x19 mm. Prednja strana drvene ploče je svijetlo smeđe, a rubovi i poleđina tamno smeđe boje. U podnožju drvene ploče sa prednje strane smještena je metalna pločica zlatne boje dimenzija 93x23x4 mm na kojoj se upisuje ime i prezime nagrađenog pojedinca, odnosno naziv kolektiva. Na poleđeni Plakete nalaze se tri okrugla udubljenja prečnika 7 mm i dva paralelna udubljenja na rastojanju 85 mm dimenzija 90x9 mm za smještaj drvenih štiftova dimenzija 80x8mm, za stavljanje plakete na zid, odnosno čvrstu podlogu.

(2)   Plaketa se uručuje u kutiji tamnoplave boje vanjskih dimenzija 243x220x40 mm i izrađuje od tvrdog materijala-ljepenke presvučene plišom debljine 3 mm. U unutrašnjosti kutije je spužvasti jastučić obložen tamnoplavom plišanom presvlakom i prilagođen za smještaj Plakete.

(3)    Izgled Plakete i pisanog priznanja o dodjeli plakete iz člana 16. stav (2) ove uredbe prikazanje u Prilogu broj 1.

 

 

Član 10.

(Izgled Značke)

 

 

(1)    Značka je okruglog oblika prečnika 18 mm i debljine 1,5 mm i izrađuje se od tombaka. Na prednjoj strani Značke utisnut je znak civilne zaštite Federacije, odnosno kantona (plave, narandžaste i bijele boje), a na poleđini Značke pričvršćena je igla sa mehanizmom za pričvršćivanje/kačenje.

(2)    Značka se uručuje zajedno sa metalnom pločicom zlatne boje dimenzija 60x20x1,5 mm na kojoj se upisuje ime i prezime nagrađenog pojedinca u kutiji tamno plave boje vanjskih dimenzija 90x90x24 mm. U unutrašnjosti kutije koja se izrađuje od tvrdog materijala-ljepenke presvučene plišom debljine 10 mm je spužvasti jastučić obložen tamno plavom plišanom presvlakom i prilagođen za smještaj Značke i pločice.

(3)    Izgled Značke i pisanog priznanja o dodjeli Značke iz člana 17. stav (2) ove uredbe prikazanje u Prilogu broj 2.

 

 

Član 11.

(Izgled Pohvale)

 

 

(1)    Pohvala sadrži naziv Štaba civilne zaštite, znak civilne zašti­te Federacije, kantona, općine i grada, ime i prezime nagra­đenog pojedinca, odnosno naziv kolektiva, broj odluke iz člana 14. stav (2) ove uredbe, mjesto, datum i potpis ko­mandanta štaba civilne zaštite.

(2)    Pohvala se izrađuje u formatu A4 i štampa na tvrdom papiru.

(3)    Izgled Pohvale nalazi se u Prilogu broj 3.

 

 

Član 12.

(Izgled Zahvalnice)

 

 

(1)    Zahvalnica sadrži naziv štaba civilne zaštite, znak civilne zaštite Federacije, kantona, općine i grada, ime i prezime nagrađenog pojedinca, odnosno naziv kolektiva, broj odluke iz člana 14. stav (2) ove uredbe, mjesto, datum i potpis komandanta štaba civilne zaštite.

(2)    Zahvalnica se izrađuje u formatu A4 i štampa na tvrdom papiru.

(3)    Izgled Zahvalnice nalazi se u Prilogu broj 4.

 

 

III - POSTUPAK ZA DODJELU l EVIDENCIJA O DODIJELJENIM PRIZNANJIMA I NAGRADAMA

 

 

Član 13.

(Dostavljanje prijedloga)

 

 

Pojedince i kolektive za priznanja i nagrade civilne zaštite mogu predlagati štabovi, službe zaštite i spašavanja i jedinice civilne zaštite, federalna i kantonalna ministarstva, uprave i upravne organizacije, službe civilne zaštite općine i grada, kao i udruženja građana, humanitarne i druge organizacije, javne ustanove, privredna društva, pravna i fizička lica na obrascima koji se nalaze u Prilogu broj 7.

 

 

Član 14.

(Organi kojima se dostavljaju prijedlozi)

 

 

(1)    Prijedlozi za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite dostavljaju se organima civilne zaštite i to za:

a)     Plaketu - Federalnoj upravi civilne zaštite,

b)     Značku - Federalnoj i kantonalnoj upravi civilne zaštite,

c)     Pohvalu - Federalnoj i kantonalnoj upravi civilne zaštite, odnosno službi civilne zaštite općine i grada,

d)     Zahvalnicu - Federalnoj i kantonalnoj upravi civilne zaštite odnosno službi civilne zaštite općine i grada,

e)     Novčanu nagradu - Federalnoj i kantonalnoj upravi civilne zaštite odnosno službi civilne zaštite općine i grada.

(2)    Odluku o dodjeli priznanja i nagrada civilne zaštite poje­dincima i kolektivima donosi Federalni i kantonalni štab civilne zaštite, odnosno štab civilne zaštite općine i grada na prijedlog direktora Federalne uprave civilne zaštite, direk­tora kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinskog načelnika i gradonačelnika.

(3)    Izgled odluke iz stava (2) ovog člana nalazi se u Prilogu broj 6.

 

 

Član 15.

(Komisija za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite)

 

 

(1)    Direktor Federalne uprave civilne zaštite, direktor kantonal­ne uprave civilne zaštite, odnosno općinski načelnik i gradonačelnik za provođenje postupka dodjele priznanja i nagrada civilne zaštite, rješenjem imenuje komisiju koja se sastoji od predsjedavajućeg, dva člana i sekretara.

(2)    Komisija provodi postupak za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite na osnovu pisanog akta ili javnog poziva koji se objavljuje na web stranici Federalne i kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općine i grada, obavlja prikupljanje i ocjenu prijedloga, predlaže listu pojedinaca i kolektiva koji su ispunili kriterije i kratko obrazloženje za dodjelu svakog od priznanja i nagrada.

(3)    Listu sa obrazloženjem iz stava (2) ovog člana komisija dostavlja direktoru Federalne uprave civilne zaštite, direktoru kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinskom načelniku i gradonačelniku na osnovu koje se izrađuje prijedlog odluke iz člana 14. stav (2) ove uredbe.

 

 

Član 16.

(Dodjela Plakete)

 

 

(1)    Plaketu dodjeljuje Federalni štab civilne zaštite.

(2)    Uz Plaketu se uručuje i pisano priznanje o dodjeli Plakete koje sadrži: ime i prezime nagrađenog pojedinca, odnosno naziv kolektiva, broj odluke iz člana 14. stav (2) ove uredbe, mjesto, datum i potpis komandanta Federalnog Štaba civilne zaštite.

(3)    Pisano priznanje iz stava (2) ovog člana izrađuje se u formatu A4, štampa na tvrdom papiru i uručuje nagrađenom pojedincu, odnosno kolektivu u mapi sa unutrašnjom ukrasnom trakom (u daljem tekstu: mapa) tamnoplave boje formata A4.

(4)    Izgled mape iz stava (3) ovog člana, čl. 17. stav (3), 18. stav (2) i 19. stav (2) ove uredbe nalazi se u Prilogu broj 5.

 

 

Član 17,

(Dodjela Značke)

 

 

(1)    Značku dodjeljuje Federalni, odnosno kantonalni štab civilne zaštite.

Uz Značku se uručuje i pisano priznanje o dodjeli Značke koje sadrži ime i prezime nagrađenog pojedinca, broj odluke iz člana 14. stav (2) ove uredbe, mjesto, datum i potpis komandanta Štaba civilne zaštite. Pisano priznanje iz stava (2) ovog člana izrađuje se u formatu A4, štampa na tvrdom papiru i uručuje nagrađenom u mapi tamnoplave boje formata A4.

 

 

Član 18.

(Dodjela Pohvale)

 

 

(1)    Pohvalu dodjeljuje Federalni, kantonalni, općinski i gradski Štab civilne zaštite, kao i direktor Federalne uprave civilne zaštite, direktor kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinski načelnik i gradonačelnik u izuzetnim prilikama iz člana 2. stav (3) ove uredbe.

(2)    Pohvala se uručuje nagrađenom pojedincu i kolektivu u mapi tamnoplave boje formata A4.

 

 

Član 19.

(Dodjela Zahvalnice)

 

 

(1)    Zahvalnicu dodjeljuje Federalni, kantonalni, općinski i gradski štab civilne zaštite, kao i direktor Federalne uprave civilne zaštite, direktor kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinski načelnik i gradonačelnik u izuzetnim prilikama iz člana 2. stav (3) ove uredbe.

(2)    Zahvalnica se uručuje nagrađenom pojedincu i kolektivu u mapi tamnoplave boje formata A4.

 

 

Član 20.

(Dodjela Novčane nagrade)

 

 

Novčanu nagradu dodjeljuje Federalni, kantonalni, općinski i gradski Štab civilne zaštite.

 

 

Član 21.

(Evidencija o dodijeljenim priznanjima i nagradama civilne zaštite)

 

 

(1)    Organi civilne zaštite iz člana 14. stav (1) ove uredbe dužni su voditi evidenciju o pojedincima i kolektivima kojima su dodijeljena pojedinačna i kolektivna priznanja i nagrade civilne zaštite.

(2)    Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u Knjizi evidencije o dodijeljenim priznanjima i nagradama civilne zaštite koja se izrađuje prema obrascu koji se nalazi u Prilogu broj 8.

(3)    Knjiga evidencije iz stava (2) ovog člana vodi se u vidu posebne knjige formata A3, sa tvrdim povezom tamnoplave boje, koja treba biti ostraničena, uvezana i ovjerena pečatom i potpisom direktora Federalne uprave civilne zaštite, direktora kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno općinskog načelnika i gradonačelnika i čuva se trajno.

 

IV - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 22.

(Prilozi)

 

 

Prilozi broj 1. do 8. nalaze se u prilogu ove uredbe i čine njen sastavni dio.

 

 

Član 23.

(Upotreba izraza)

 

 

Izrazi napisani samo u jednom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

 

 

Član 24.

(Prestanak primjene uredbe)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Ured­ba o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06).

 

Član 25.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 199/2020

06. februara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.