Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa tačkom IX. Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 243. sjednici, održanoj 12.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM


I.


Imenuje se Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u sastavu:

1. Tomislav Naletilić, predsjednik,

2. Mehmed Hero, član,

3. Josip Drežnjak, član,

4. Omer Pinjić, član i

5. Mujo Trebović, član.


II.


Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom imenuje se na period od četiri godine.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1534/2020
12. novembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.