Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 240. sjednici, održanoj 16.10.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O FORMIRANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE ZA DEFINIRANJE OKVIRA ZA PROVEDBU ZAKONA O GENETIČKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA


I.


Za članove Interresorne radne skupine za definiranje okvira za provedbu Zakona o genetički modificiranim organizmima imenuju se:

1. Aida Soko, Ured Premijera Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koordinator,

2. Toni Čuljak, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član,

3. Nisveta Pleh, Federalna uprava za inspekcijske poslove, član,

4. Zineta Mujaković, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član,

5. Mario Beus, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član,

6. Aner Begić, Federalno ministarstvo trgovine,član.


II.


Zadatak Interresorne radne skupine iz točke I. ovog rješenja je da koordinira aktivnosti za definiranje okvira za provedbu Zakona o genetički modificiranim organizmima, sa relevantnim institucijama na državnoj i federalnoj razini, te da pripremi prijedloge provedbenih akata predviđenih Zakonom.


III.


Rok za obavljanje poslova i zadataka Radne skupine je 30.01.2021. godine.


IV.


Za rad članova Radne skupine na zadacima iz točke II. ovog rješenja nije predviđena naknada.


V.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1405/2020
16. listopada 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.