Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 240. sjednici, održanoj 16.10.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2021-2026)


I.


Imenuje se Radna grupa za izradu Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (2021-2026) u sastavu:

1. SAMRA LJUCA, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, koordinator

2. FAZILA SIVRO, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, član

3. DAMIR ŠAPINA, Federalno ministarstvo pravde, član

4. ENIS FILIPOVIĆ, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član

5. RUŽICA JUKIĆ-EZGETA, Ministarstvo pravosuđa i uprave Zeničko-dobojskog kantona, član

6. ALMA ŠABANIJA, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona, član

7. JELA LUKIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, član

8. ALDIN ŠIRIĆ, Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanskog kantona, član

9. MIRKO JAKIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Srednjobosanskog kantona, član

10. DRAGAN POLIMANAC, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, član

11. ALADIN ĆEHIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, član

12. IVICA ĆOSIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, član

13. NUSRETA SITNIĆ, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, član

14. GORAN ROKVIĆ, Ministarstvo pravde i uprave KS, član

15. ALMA MEHMEDBEGOVIĆ KARTAL, Općina Bosanski Petrovac, član

16. MIRSADA LINGO, Općina Centar, član

17. EDIN DEMIROVIĆ, Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, član


II.


Zadatak Radne grupe je da aktivno učestvuje u radu tematskih sastanaka u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, te da uzme učešće u izradi dokumenta i učestvuje u postupku provođenja javnih konsultacija sa zainteresiranom javnošću.


III.


Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine obavlja administrativno- tehničke poslove u procesu izrade Strategije za stručno usavršavanje u organima državne službe za period 2021-2026 uz angažman vanjskog eksperta zaduženog za vođenje radnih grupa i izradu koncepta dokumenta u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/19).


IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1402/2020
16. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.