Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 29. Uredbe o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/13 i 05/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 240. sjednici, održanoj 16.10.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU DRUGOSTEPENE STAMBENE KOMISIJE ZA DODJELU ZAMJENSKIH STANOVA, OBNOVU RANIJE ZAKLJUČENIH UGOVORA O KORIŠTENJU STANOVA I DODJELU STANOVA NA KORIŠTENJE IZ STAMBENOG FONDA PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:

1. Buljeta Zdravko, predsjednik Komisije,

2. Koso Azra, član Komisije,

3. Abazović Merzada, član Komisije.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Džaka Bahra.


II.


Komisija iz tačke I. ovog rješenja imenuje se na period od jedne godine.


III.


Zadatak Komisije iz tačke I. ovog rješenja je rješavanje po žalbama protiv odluka Prvostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, u kojima su odbijeni ili odbačeni zahtjevi za dodjelu stanova ili odbijeni zahtjevi za obnovu ugovora o korištenju stana iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine.


IV.


Komisija je dužna raditi u skladu sa Zakonom o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima ("Službene novine Federacije BiH", br. 11/98, 38/98, 12/99, 18/99, 27/99, 43/99, 31/01, 15/02, 24/03, 29/03, 81/09), Zakonom o stambenim odnosima, Uredbom o dodjeli zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stana i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 10/13 i 05/14) i Uputstvom o načinu predaje stana u posjed, njegovom korištenju i dodjeli zamjenskog stana iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10).


V.


Za rad u Komisiji predsjedniku, članovima Komisije i tehničkom licu, isplaćivat će se naknada u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Visina naknade utvrdit će se posebnim rješenjem.

Naknadu za rad, predsjednik, članovi komisije i tehničko lice ostvarivat će u organu u kojem su zaposleni.


VI.


Ovo rješenje stupa na snagu sa danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1386/2020
16. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.