Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4301-14/18 od 27.08.2020. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2437/18 od 04.03.2020. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 238. sjednici, održanoj dana 01.10.2020. godine, donosiRJEŠENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2437/18 od 04.03.2020. godine, i to na parcelama:

- k.č. br. 559/15 zv. "Strmovica", u naravi oranica/njiva I klase, površine 187 m
2,

- k.č. br. 564/16 zv. "Slatina", u naravi oranica/njiva II klase, površine 220 m
2,

obje parcele upisane u p.l. 397 po starom premjeru, na ime Prasko (Edhem) Nermin sa dijelom posjeda 1/1, a stvarno-faktičko vlasništvo Prasko (Edhem) Nermin sa dijelom 1/1.

2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Općinski načelnik Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-02-652/2018
01. listopada/oktobra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.