Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 6. Odluke o provedbi Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 237. sjednici, održanoj 24.09.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIPREMANJE NACRTA DRUGOSTUPANJSKIH ODLUKA IZ ČLANKA 6. ODLUKE O PROVEDBI ANEKSA "G" SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE NA TERITORIJU BOSNE I HERCEGOVINE ZA VLADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Formira se stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, shodno točki 2. Zaključka V. broj 673/2015 od 04.06.2015. godine, u sljedećem sastavu:

1. Mersiha Udovčić, predstavnik Federalnog ministarstva pravde;

2. Zdravko Buljeta, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja;

3. Goran Brkić, predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stručnog radnog tijela obavljat će Edin Leventa iz Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.


II.


Zadatak Stručnog radnog tijela je da nakon izvršene primopredaje predmeta od strane Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, priprema nacrte drugostupanjskih odluka iz članka 6. Odluke o provedbi Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriju Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04).


III.


Mandat Stručnog radnog tijela traje dvije godine od dana objave ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

O izvršavanju zadataka u okviru svog mandata Stručno radno tijelo dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Stručno radno tijelo obvezno je donijeti Poslovnik o radu.


IV.


Članovima Stručnog radnog tijela i administrativno-tehničkoj osobi pripada naknada shodno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Naknadu za rad članovi Stručnog radnog tijela i administrativno-tehnička osoba ostvaruju u organu državne službe u kojem su uposleni.

Visina naknade utvrđuje se posebnim rješenjem rukovoditelja organa državne službe nakon prihvatanja mjesečnog izvješća o radu.


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1325/2020
24. rujna 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.