Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 6. Odluke o provođenju Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 237. sjednici, održanoj 24.09.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIPREMANJE NACRTA DRUGOSTEPENIH ODLUKA IZ ČLANA 6. ODLUKE O PROVOĐENJU ANEKSA "G" SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE NA TERITORIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA VLADU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Formira se stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, shodno tački 2. Zaključka V. broj 673/2015 od 04.06.2015. godine, u sljedećem sastavu:

1. Mersiha Udovčić, predstavnik Federalnog ministarstva pravde;

2. Zdravko Buljeta, predstavnik Federalnog ministarstva prostornog uređenja;

3. Goran Brkić, predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stručnog radnog tijela obavljat će Edin Leventa iz Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.


II


Zadatak Stručnog radnog tijela je da nakon izvršene primopredaje predmeta od strane Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, priprema nacrte drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju Aneksa "G" Sporazuma o pitanjima sukcesije na teritoriji Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/04).


III


Mandat Stručnog radnog tijela traje dvije godine od dana objavljivanja ovog rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH".

O izvršavanju zadataka u okviru svog mandata Stručno radno tijelo dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvještaj Vladi Federacije Bosne i Hercegovine.

Stručno radno tijelo obavezno je donijeti Poslovnik o radu.


IV.


Članovima Stručnog radnog tijela i administrativno-tehničkom licu pripada naknada shodno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

Naknadu za rad članovi Stručnog radnog tijela i administrativno-tehničko lice ostvaruju u organu državne službe u kojem su zaposleni.

Visina naknade utvrđuje se posebnim rješenjem rukovodioca organa državne službe nakon prihvatanja mjesečnog izvještaja o radu.


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1325/2020
24. septembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.