Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 209. sjednici, održanoj 06.02.2020, godine. donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU INTERSEKTORSKE KOMISIJE

 

 

I

 

 

Imenuje se intersektorska Komisija u slijedećem sastavu:

1.     Irenka Matijević, Federalno ministarstvo pravde, predsjednik

2.     Sanela Milavić-Repak, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član

3.     Mirna Nikšić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član

4.     Dobrica Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član

5.     Umihana Prguda, Federalno ministarstvo zdravstva, član.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da sačini tekst Prednacrta zakona o znakovnom jeziku za područje Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Rok za okončanje navedenih aktivnosti je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 182/2020

06. februara 2020. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.