Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. st. (2) i (4) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 209. sjednici, održanoj 06.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA

KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA J.P.

"FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/19), u točki I, podtočka 5. mijenja se i glasi:

"5.    Ana Tolo Ivičević, član."

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 178/2020

06. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.