Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a sukladno članku 16. Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 236. sjednici, održanoj 17.09.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANOVA KOORDINACIJSKOG TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, ISPRED VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se pet članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, i to:

a) Mersudin Šećerović, glavni federalni inspektor u Inspektoratu za nadzor rada agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine i zaštite od požara - iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova,

b) Renato Škrobo, načelnik za strateško planiranje i upravljanje projektima - iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,

c) Prim. dr. Goran Čerkez, pomoćnik ministra - iz Federalnog ministarstva zdravstva,

d) Mr. sci. Mervana Hadžimurtezić - iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

e) Murat Baručija, rukovodilac Centra za obuku struktura zaštite i spašavanja i tehničke poslove - pomoćnik direktora iz Federalne uprave civilne zaštite.


II.


Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju članova Koordinacijskog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/15 i 89/17).


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1278/2020
17. rujna 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.