Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 235. sjednici, održanoj 10.09.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE


I.


Za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine, privremeno se imenuju:

1. Jasminka Bratić, predsjednik

2. Maja Nikolić, član

3. Emir Sijamhodžić, član

4. Dragan Mikulić, član

5. Elvedin Gadara, član.


II.


Privremeni predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se na period od najviše 90 dana, odnosno do okončanja poslova koje je, po važećim zakonskim i podzakonskim aktima, potrebno izvršiti za prestanak rada Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1229/2020
10. septembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.