Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Komisija za izbor kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu:

1. Mirsad Ibrović, predsjednik,

2. Dunja Petrušić, član,

3. Mirjana Vučić, član,

4. Saida Kastrat, član,

5. Dijana Smailagić, član.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije obavljat će Admir Karović.


II.


Komisija iz tačke I. ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata za pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, po prijavama koje su podnesene na objavljeni javni konkurs za izbor predsjednika i članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.


III.


Zadatak Komisije je da, nakon zatvaranja javnog konkursa, pregleda prispjele prijave na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang - listu sa najboljim kandidatima.


IV.


Ovо rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1188/2020
28. augusta 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.