Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" D.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu:

1. Darko Pranjić, predsjednik

2. Halko Balavac, član

3. Jasmina Pašić, član

4. Mirjana Vučić, član

5. Sanela Adžović, član.

Administrativno - tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će Magdalena Kordić.


II.


Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog oglasa pregleda prijave prispjele na oglas, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.


III.


Predsjedniku i članovima Povjerenstva i administrativno - tehničkom licu pripada pravo na naknadu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1181/2020
28. kolovoza 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.