Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O OSNIVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA ANALIZU STUPNJA PRIMJENE UREDBE O UVJETIMA KOJE JE PODUZEĆE ODNOSNO DRUGO PRAVNO LICE DUŽNO DA ISPUNJAVA U POGLEDU BROJA ZAPOSLENIH RADNIKA RADI OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI


I.


Osniva se Interresorna radna grupa za analizu stepena primjene Uredbe o uvjetima koje je poduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrirane djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/98 i 5/99) sukladno Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 473/2020 od 26.03.2020. godine, u sljedećem sastavu:

1. Jasmina Pašić, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, predsjednik

2. Amra Vučijak, Federalno ministarstvo trgovine, član

3. Kalkan Ismir, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član

4. Kurtović Izedin, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, član

5. Muzafera Kalabušić, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

član.

Administrativno - tehničke poslove za Interresornu radnu grupu obavljat će Magdalena Kordić.


II.


Zadatak Interresorne radne grupe iz točke I. ovog rješenja je da, nakon izvršene analize stupnja primjene Uredbe o uvjetima koje je poduzeće odnosno drugo pravno lice dužno da ispunjava u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrirane djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/98 i 5/99), pripremi dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, radnu verziju izmjena i dopuna prijedlog teksta novog podzakonskog propisa kojim će biti regulirana predmetna oblast, odnosno prijedlog za izmjene i dopune ili prestanak važenja Uredbe koja je na pravnoj snazi.


III.


Predsjedniku i članovima Komisije i administrativno - tehničkom licu pripada pravo na naknadu sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1177/2020
28. kolovoza 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.