Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Povjerenstvo za izbor kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), u sastavu:

1. Mirsad Ibrović, predsjednik,

2. Dunja Petrušić, član,

3. Mirjana Vučić, član,

4. Saida Kastrat, član,

5. Dijana Smailagić, član.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Admir Karović.


II


Povjerenstvo iz točke I. ovog rješenja, provest će proceduru izbora kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, po prijavama koje su podnesene na objavljeni javni natječaj za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.


III


Zadatak Povjerenstva je da, nakon zatvaranja javnog natječaja, pregleda prispjele prijave na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang - listu sa najboljim kandidatima.


IV.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1168/2020
28. kolovoza 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.