Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IZMJENAMA I DOPUNI RJEŠENJA (O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZRADU I PROVOĐENJE AKCIONOG PLANA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, A U VEZI SA IMPLEMENTACIJOM STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA)


I.


U Rješenju (o imenovanju Interresorne radne grupe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma), ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/20) u tački II., riječi: "Fahrudin Solak" zamjenjuju se riječima: "Mustafa Kadribegović".


II


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1149/2020
28. augusta 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.