Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 233. sjednici održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U KOMISIJU ZA EVROPSKE INTEGRACIJE


I.


U Rješenju o prijedlogu za imenovanje predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiju za evropske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 72/16), u tački II., podtačka 2. riječi: "Marijana Galić, stručna savjetnica za strateško planiranje u Federalnom zavodu za programiranje razvoja - predstavnica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - član koordinacionog odbora IPA-e", zamjenjuju se riječima: "Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora u Federalnom zavodu za programiranje razvoja - predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - član koordinacionog odbora IPA-e".


II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1148/2020
28. augusta 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.