Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. st. (2) i (4) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 209. sjednici, održanoj 06.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA

PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA

ČLANA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI

CENTAR SARAJEVO", D.O.O.

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/19), u tački I, podtačka 5. mijenja se i glasi:

"5.    Ana Tolo Ivičević, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 178/2020

06. februara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.