Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi Zaključka V broj 1206/2018 od 19.10.2018. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 208. sjednici, održanoj 30.01.2020. godine,

donosi,

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

I

 

 

Imenuje se Interresorna radna skupina koja će izvršiti analizu propisa u okviru kojih istospolni parovi iz životne zajednice mogu ostvariti svoja prava koja proizilaze iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i predložiti propise koje je potrebno donijeti na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Članovi Interresorne radne skupine imenuju se u sljedećem sastavu:

1.     Sead Lisak, predsjednik

2.     Miljana Tuševljak, član

3.     Anja Andrić-Alibegović, član

4.     Sadmira Kotović, član

5.     Muhamed Fetić, član

6.     Marina Bera, član, Adisa Mehić zamjenski član.

 

 

III

 

 

Stručno-administrativne poslove za Interresornu radnu skupinu vršit će Edin Leventa, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Osobama iz točke II i III ovog rješenja pripada naknada za rad u Interresornoj radnoj skupini, sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 162/2020

30. siječnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.