Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 232. sjednici, održanoj 29.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Razrješavaju se imenovani predsjednik i članovi Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/16), zbog isteka mandata u sljedećem sazivu:

1. Pero Goluža, predsjednik

2. Damir Ljubić, član

3. Mirjana Milićević, član

4. Adnan Efendić, član

5. Jusuf Duraković, član

6. Jakub Ibrahimović, član

7. Fuad Mujakić, član


II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1107/2020
29. jula/srpnja 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.