Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 16. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 232. sjednici održanoj 29.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Razrješavaju se imenovani predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/16), radi isteka mandata u sljedećem sazivu:

1. Alija Aljović, predsjednik

2. Ivica Krželj, član

3. Nihad Vejzović, član.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1105/2020
29. jula/srpnja 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.