Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. žurnoj sjednici održanoj 05.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O OVLASTI ZA POTPISIVANJE AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA i INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČUVANJU I UPORABI PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

1. Ovlašćuje se Mirza Terzo, pomoćnik federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, počev od 30.07.2020. godine, do imenovanja federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, za:

- potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,

- potpisivanje ulaznih i izlaznih faktura, sa odgovarajućim obrascima za unos i plaćanje u trezorskoj aplikaciji,

- davanje naloga Riznici Federacije Bosne i Hercegovine za plaćanja,

- potpisivanje putnih naloga,

- potpisivanje platnih listi,

- potpisivanje rješenja, potvrda i uvjerenja koja se odnose na radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,

- potpisivanje rješenja o imenovanju povjerenstava i radnih skupina koje se uspostavljaju u cilju realiziranja aktivnosti iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,

- potpisivanje pismena koja se odnose na korespondenciju (dostava službenih podataka, poziva na sastanke i sl.) u cilju redovitog funkcioniranja Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,

- potpisivanje akata vezanih za usvajanje programa utroška i realiziranje transfera za oblast iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine,

- potpisivanje akata u svezi provedbe postupaka javnih nabava,

- potpisivanje odgovora po zahtjevu sudova i drugih akata upućenih prema sudovima,

- potpisivanje punomoći za zastupanje pred općinskim i kantonalnim sudovima,

- potpisivanje i drugih pojedinačnih akata u cilju operativnog funkcioniranja Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,

- čuvanje i rukovanje pečatima Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,

- pokretanje procedure za raspisivanje javnih natječaja za prijem državnih službenika i namještenika i poduzimanje svih radnji vezanih za okončanje prijema državnih službenika i namještenika,

- odlučivanje o internom premještaju državnih službenika i namještenika i potpisivanje akata u svezi sa istim,

- pokretanje stegovnih postupaka protiv državnih službenika i namještenika.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1093/2020
05. kolovoza 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.