Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 125. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 232. sjednici održanoj 29.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANOVA POLICIJSKOG ODBORA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEI.

Imenuju se članovi Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Policijski odbor) u sljedećem sastavu

1. Ibro Bešlija, policijski službenik, predsjednik,

2. Mustafa Selmanović, policijski službenik, član, i

3. Semir Musić, državni službenik, član.

Administrativno-tehničke poslove za rad Policijskog odbora obavljat će Lejla Hadžimujić.

II.


Mandat članovima Policijskog odbora iz tačke I. ovog rješenja traje dvije godine od dana donošenja ovog rješenja, osim za člana Policijskog odbora Selmanović Mustafu, kojem mandat traje do 20.12.2020. godine.


III.


Za učešće u radu Policijskog odbora, predsjedniku, članovima i administrativno-tehničkom licu Policijskog odbora pripada naknada u skladu s Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).


IV.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".


V.


Donošenjem ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 873/2018 od 05.07.2018. godine, V. broj 1531/2018 od 20.12.2018. godine, V. broj 1090/2019 od 26.09.2019. godine i V. broj 676/2020 od 21.05.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/18, 104/18, 72/19 i 32/20).

V. broj 1090/2020
29. jula 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.