Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 12. stav (2) Odluke o osnivanju J. P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/08, 69/08, 98/13 i 32/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 231. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVО", D.O.O.


I.


Za člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., imenuje se:

- Adnan Džindo - član.


II.


Član Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., imenuje se na vremenski period do isteka mandata članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., imenovanog Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/17).


III.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1085/2020
23. jula 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.