Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 12. stav (2) Odluke o osnivanju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/08, 69/08, 98/13 i 32/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 231. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA NADZORNOG ODBORA J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.


I.


Razrješava se Armin Omerović, vršilac dužnosti člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o., koji je imenovan Rješenjem o privremenom imenovanju jednog člana Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/18), zbog isteka perioda na koji je imenovan.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1084/2020
23. jula 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.