Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 14. stav (3) alineja 11. Statuta J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/09, 98/13 i 32/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 231. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.


I.


Za vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., imenuje se:

- Suvad Džafić.


II.


Vršilac dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., iz točke I. ovog rješenja, imenuje se privremeno, do okončanja natječajne procedure, a najduže 90 dana.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1083/2020
23. srpnja 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.