Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 14. stav (3) alineja 11. Statuta J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/09, 98/13 i 32/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 231. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO", D.O.O.


I.


Za vršioca dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., imenuje se:

- Suvad Džafić.


II.


Vršilac dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., iz tačke I. ovog rješenja, imenuje se privremeno, do okončanja konkursne procedure, a najduže 90 dana.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1083/2020
23. јula 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.