Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 14. stav (3) alineja 11. Statuta J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/09, 98/13 i 32/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 231. sjednici, održanoj 23.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU J.P. "FILMSKI CENTAR SARAJEVO" D.O.O.


I.


Razrješava se Adnan Džindo, vršilac dužnosti člana Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo", d.o.o., koji je imenovan Odlukom o imenovanju v.d. predsjednika i članova Odbora za reviziju J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o. ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/19), na lični zahtjev.


II


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broј 1082/2020
23. jula 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.