Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 161. stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) i članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 231. sjednici održanoj 23.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE" SARAJEVO


I.


Imenuje se Nadzorni odbor "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo u sljedećem sastavu:

1. Muamer Terzić, predsjednik

2. Branimir Stipić, član

3. Azra Rizvanović, član


II.


Nadzorni odbor iz tačke I. ovog rješenja se imenuje na period od četiri godine.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1045/2020
23. jula 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.