Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 230. sjednici, održanoj 17.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA (UO) PROJEKTA RAZVOJA RURALNOG POSLOVANJA (RBDP: IFAD LO-I-859-BA) I PROJEKTA RAZVOJA KONKURENTNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA (RCDP: IFAD- LO - 2000001440)


I.


U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (UO) Projekta razvoja ruralnog poslovanja (RBDP: IFAD Lo-l-859-BA) i Projekta razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima (RCDP: IFAD-Lo-2000001440) ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/17, 6/18 i 54/18) u tački I. stav (1) pod rednim brojem 2. riječi: "Ervin Bibanović - član" zamjenjuju se riječima: "Husnija Kudić - član", pod rednim brojem 4. riječi: "Hasan Ganibegović-član" zamjenjuje se riječima "Sead Kopić-član" i pod rednim brojem 5. riječi: "Jasmin Gačević - član", zamjenjuju se riječima: "Bojan Varunek - član".


II


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1035/2020
17. jula 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.