Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 230. sjednici, održanoj 17.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O OSNIVANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA DRUGOSTUPANJSKIH RJEŠENJA KOJA DONOSI VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SUKLADNO ČLANKU 17. STAVAK (4) ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA I BANKAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Osniva se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 120/2020 od 23.01.2020. godine, u sljedećem sastavu:

1. Jelena Trutina, dipl. ecc., Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, predsjedatelj,

2. Irenko Matijević, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo pravde, član i

3. Dijana Bukovac, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo trgovine, član.


II.


Zadatak Stručnog radnog tijela iz točke I. ovog rješenja je pripremanje prijedloga drugostupanjskih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno članku 17. stavak (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u gospodarskim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12).


III.


Predsjedatelj i članovi Stručnog radnog tijela ostvaruju pravo na naknadu za rad ukoliko su sudjelovali u pripremi prijedloga drugostupanjskog rješenja koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, i to za tromjesečni rad u visini jedne prosječne isplaćene mjesečne neto plaće uposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine prema zadnjem objavljenom statističkom podatku. Naknada za rad će biti isplaćena iz sredstava ministarstva u kojem je predsjedatelj ili član Stručnog radnog tijela uposlen.


IV.


Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o osnivanju stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostupanjskih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine gospodarskim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 1021/2020
17. srpnja 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.