Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 230. sjednici, održanoj 17.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O OSNIVANJU STRUČNOG RADNOG TIJELA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIPREMANJE PRIJEDLOGA DRUGOSTEPENIH RJEŠENJA KOJA DONOSI VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U SKLADU SA ČLANOM 17. STAV (4) ZAKONA O REVIZIJI PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I BANKAMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Osniva se Stručno radno tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj 120/2020 od 23.01.2020. godine, u sljedećem sastavu:

1. Jelena Trutina, dipl. ecc., Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, predsjednik,

2. Irenko Matijević, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo pravde, član i

3. Dijana Bukovac, dipl. pravnik, Federalno ministarstvo trgovine, član.


II.


Zadatak Stručnog radnog tijela iz tačke I. ovog rješenja je pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/12).


III.


Predsjednik i članovi Stručnog radnog tijela ostvaruju pravo na naknadu za rad ukoliko su učestvovali u pripremi prijedloga drugostepenog rješenja koje donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, i to za tromjesečni rad u visini jedne prosječne isplaćene mjesečne neto plaće zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine prema zadnjem objavljenom statističkom podatku. Naknada za rad će biti isplaćena iz sredstava ministarstva u kojem je predsjednik ili član Stručnog radnog tijela zaposlen.


IV.


Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o osnivanju stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje prijedloga drugostepenih rješenja koja donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 17. stav (4) Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 90/17).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 1021/2020
17. jula 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.