Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne.i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH1', br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17, 96/17), a u svezi sa člankom 22, stavak (2) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), na prijedlog Federalnog ministra financija - Federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 228. sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA

NADZORNOG ODBORA LUTRIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuju se vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja, u sljedećem sastavu:

1.     Miroslav Ćorić, predsjednik;

2.     Saša Grabovac, član

3.     Kemal Džabija, član

4.     Azira Lapandić, član

5.     Edita Rokša, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1002/2020

02. srpnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.