Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 22. stavak (2) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), na prijedlog federalnog ministra financija -federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i

Hercegovine,  na 228.  sjednici  održanoj  02.07.2020.  godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA

LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Razrješava se Nadzorni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine, imenovan Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/16), zbog isteka mandata, u sljedećem sastavu:

1.     Miroslav Ćorić, predsjednik;

2.     Amira Mašović, član;

3.     Senaid Šabanović, član;

4.     Nermin Isović, član;

5.     Saša Grabovac, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1001/2020

02. srpnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.