Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 22. stav (2) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), na prijedlog federalnog ministra finansija -federalnog ministra financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 228. sjednici održanoj 02.07.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA

LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Razrješava se Nadzorni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine, imenovan Rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/16), zbog isteka mandata, u sljedećem sastavu:

1. Miroslav Ćorić, predsjednik;

2. Amira Mašović, član;

3. Senaid Šabanović, član;

4. Nermin Isović, član;

5. Saša Grabovac, član.

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1001/2020

02. jula 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.